Sökning: "trycksår"

Visar resultat 1 - 5 av 199 uppsatser innehållade ordet trycksår.

 1. 1. En dålig magkänsla?

  Magister-uppsats,

  Författare :Filip Elfwering; Rickard Hasselblad; [2020-06-25]
  Nyckelord :Intensivvård; Bukläge; Komplikationer; Patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Background: Many critically ill patients in intensive care units (ICUs) suffer from threatening or manifest organ failure which puts them at risk of death. Respiratory insufficiency is the most common organ failure. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av att använda kvalitetsregistret Senior Alert : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Josefine Skoglund; Sara Johansson; [2020]
  Nyckelord :Djupintervju; innehållsanalys; kvalitativ; Senior Alert;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sveriges befolkning blir allt äldre och med den stigande åldern ökar risken för åldersrelaterade åkommor exempelvis undernäring. Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister som ämnar att identifiera trycksår, fall, undernäring, blåsdysfunktion och ohälsa i munnen hos patienter över 65 år, finna orsaker, föreslå relevanta åtgärder samt utvärdera dessa åtgärder. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av det preventiva arbetet mot trycksår : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Ana Valverde Gonzalez; Hanna Nguyen; [2020]
  Nyckelord :Trycksår; prevention; sjuksköterska; upplevelser; litteraturstudie; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår är en skada på ett område i huden och/eller underliggande vävnad till följd av tryck under en tid. Trycksår drabbar olika patientgrupper och inom samtliga vårdinrättningar. Trycksår är ett stort hälsoproblem som kräver längre vårdtid och stora resurser och således höga samhällskostnader. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans patientundervisning inom egenvård vid trycksårsprevention : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Emilia Johansson; Kritsana Butnan; [2020]
  Nyckelord :Trycksårsprevention; egenvård; patientundervisning; sjuksköterskan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår drabbar 13,1% patienter i Europa varje år. Trycksår ses oftast som en vårdskada som orsakar smärta och obehag för patienten. Därför är det viktigt att jobba med trycksårsprevention. Patienten kan bli delaktig i preventionen genom att utföra egenvårdsåtgärder. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av att leva med trycksår : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Eugenia Liljedahl; [2020]
  Nyckelord :Livskvalitet; Patienttillfredsställelse; Smärta; Trycksår;

  Sammanfattning : Bakgrund Trycksår är ett vanligt förekommande problem i vården med en behandlingstid som kan sträcka sig över flera månader eller år innan läkning. Trycksår uppstår på grund av vävnadsbelastning, men mekanismerna genom vilka belastningen leder till vävnadsnedbrytning är inte helt kända. LÄS MER