Sökning: "trycksår"

Visar resultat 1 - 5 av 197 uppsatser innehållade ordet trycksår.

 1. 1. En dålig magkänsla?

  Magister-uppsats,

  Författare :Filip Elfwering; Rickard Hasselblad; [2020-06-25]
  Nyckelord :Intensivvård; Bukläge; Komplikationer; Patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Background: Many critically ill patients in intensive care units (ICUs) suffer from threatening or manifest organ failure which puts them at risk of death. Respiratory insufficiency is the most common organ failure. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av att använda kvalitetsregistret Senior Alert : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Josefine Skoglund; Sara Johansson; [2020]
  Nyckelord :Djupintervju; innehållsanalys; kvalitativ; Senior Alert;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sveriges befolkning blir allt äldre och med den stigande åldern ökar risken för åldersrelaterade åkommor exempelvis undernäring. Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister som ämnar att identifiera trycksår, fall, undernäring, blåsdysfunktion och ohälsa i munnen hos patienter över 65 år, finna orsaker, föreslå relevanta åtgärder samt utvärdera dessa åtgärder. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av att leva med trycksår : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Eugenia Liljedahl; [2020]
  Nyckelord :Livskvalitet; Patienttillfredsställelse; Smärta; Trycksår;

  Sammanfattning : Bakgrund Trycksår är ett vanligt förekommande problem i vården med en behandlingstid som kan sträcka sig över flera månader eller år innan läkning. Trycksår uppstår på grund av vävnadsbelastning, men mekanismerna genom vilka belastningen leder till vävnadsnedbrytning är inte helt kända. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning av hur rullstolsrelaterade faktorer påverkar äldre rullstolsanvändare : -A scoping reviw

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Linn Nylén; [2020]
  Nyckelord :Activities of daily living; Mobility; Older adults; Participation; Wheelchair; Aktivitet; Delaktighet; Mobilitet; Rullstol; Äldre personer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trots att aktivitet är hälsofrämjande upplever många äldre rullstolsanvändare nedsatt funktion och förmåga till aktiviteter och lever ofta ett mer begränsat liv än de behöver. De spenderar många timmar rullstolen och drabbas i större utsträckning av trycksår och andra fysiska problem. LÄS MER

 5. 5. Operationssjuksköterskors erfarenhet av uppkomst och prevention av trycksår inom dagkirurgi

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Malin Berg; Kamilla Neanders; [2020]
  Nyckelord :Trycksår; Prevention; Operationssjuksköterska; Positionering; Dagkirurgi;

  Sammanfattning : Introduktion: I den perioperativa vården har operationssjuksköterskan ett omvårdnadsansvar för patienten och ska jobba preventivt för att undvika att vårdskador uppstår. När en patient genomgår en operation finns en ökad risk att utveckla trycksår, detta gäller även vid kortare operationer. LÄS MER