Sökning: "trycksår"

Visar resultat 1 - 5 av 262 uppsatser innehållade ordet trycksår.

 1. 1. Sjuksköterskans omvårdnadsinterventioner vid trycksår eller risk för trycksår : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Linus Larsson; Emil Jacobsson; [2023]
  Nyckelord :Sjuksköterskorna; Omvårdnadsinterventioner; Trycksår;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Trycksår är en av de större vårdskadorna vi har i Sverige. Trycksår är enlokaliserad skada på huden eller underliggande vävnad, oftast över benutskott. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta trycksårsförebyggande : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Nadin Dia; Safa Haqdost; [2023]
  Nyckelord :Experiences; Literature review; Nurses; Pressure ulcer; Erfarenheter; Litteraturöversikt; Sjuksköterskor; Trycksår;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår ​​är en lokal skada på hud och den underliggande vävnaden. Patienterna inom vården riskerar att drabbas av trycksår ​​när patienterna är sängliggande, förlamade eller har nedsatt känsel. LÄS MER

 3. 3. Trycksårsförebyggande åtgärder inom slutenvården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Johlina Stegeborn; Malin Skotte; [2022]
  Nyckelord :Nurses; nursing staff; measures; pressure ulcers; prevention; suffering; Lidande; omvårdnadspersonal; prevention; sjuksköterskor; trycksår; åtgärder;

  Sammanfattning : Bakgrund Trycksår är en komplikation som kan uppstå när hud förskjuts mot underliggande vävnad i kombination med tryck. Anledningen tros bero på kunskapsbrist samt hög arbetsbelastning vilket kan resultera i ett lidande hos patienter som blir långliggande inom slutenvården. LÄS MER

 4. 4. Trycksårsförebyggande inom särskilt boende : En allmän litteraturöversikt utifrån vårdpersonalens erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Nadja Ekholm; Lana Jaza; [2022]
  Nyckelord :Erfarenhet; förebygga; särskilt boende; trycksår; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår är ett sår som uppkommit på huden på grund av syrebrist i vävnaden relaterat till ett tryck. Problem: Det är kostsamt för vården och orsakar patienter ett onödigt lidande. Trycksår är vårdpersonalens ansvar att förhindra, därav intressant att undersöka vårdpersonalens erfarenhet att förebygga trycksår. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av att använda riskbedömningsinstrument inom kommunal vård och omsorg för äldre personer

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Carina Olsson; Petra Sjölund; [2022]
  Nyckelord :Preventive care; risk assessment instruments; Nurses; older people; Preventiv vård; riskbedömningsinstrument; sjuksköterskor; äldre personer;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Bakgrund: Andelen personer som är 65 år eller äldre fortsätter att öka globalt. Åldrandet medför fysiska och neurologiska förändringar, funktionsnedsättningar samt ökad risk för sjukdomar, vilket i sin tur ökar risken att drabbas av negativa konsekvenser såsom fallskador, trycksår, undernäring och oral ohälsa. LÄS MER