Sökning: "tryckt nyhetspress"

Hittade 1 uppsats innehållade orden tryckt nyhetspress.

  1. 1. Text, textreklam och textliknade reklam – är det någon skillnad?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Emelie Lindgren Arnoldsen; Victoria Arvidsson; [2014-08-22]
    Nyckelord :Gråzon; Marknads- och demokratidriven yttrandefrihet; semiotik; redaktionell text; extliknande reklam; textreklam; tryckt nyhetspress; TU;

    Sammanfattning : Titel: Text, textreklam och textliknade reklam – är det någon skillnad?Författare: Emelie Lindgren Arnoldsen & Victoria ArvidssonKurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap. Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs UniversitetTermin: Vårterminen 2014Handledare: Britt BörjessonSidantal: 27 (exklusive abstract, executive summary, källförteckning och bilagor)Antal ord: 12 595 (exklusive abstract, executive summary, innehållsförteckning, källförteckningoch bilagor)Syfte: Att undersöka hur skillnaden mellan textreklam, textliknande reklam och redaktionell text uppfattas i tryckt nyhetspress. LÄS MER