Sökning: "trygg bas"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden trygg bas.

 1. 1. Förskollärares uppfattningar om anknytning i förskolan i relation till barns ålder : En kvalitativ studie om åtta förskollärares uppfattningar och förhållningssätt till anknytning utifrån ett åldersrelaterat perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Mathilda Steén; Stephanie Hallgren; [2021]
  Nyckelord :anknytning; ålder; omsorg; trygghet; förskollärarens roll; relationer;

  Sammanfattning : Studiens syfte är undersöka hur förskollärare beskriver sitt arbete med anknytning utifrån ett åldersrelaterat perspektiv. Studien har analyserats utifrån John Bowlbys och Mary Ainsworth anknytningsteori. Studien utgår från en kvalitativ forskningsmetod där åtta förskollärare intervjuades med semistrukturerade intervjufrågor. LÄS MER

 2. 2. Pedagogers erfarenheter av förändringar i förskolans verksamhet och barns beteende under utbrottet av Covid-19 år 2020 i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emma Jönsson; [2020]
  Nyckelord :Anknytning; Covid-19; förskola; Pedagoger;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ur ett anknytningsperspektiv undersöka pedagogernas erfarenheter av förskolebarns beteende under inledningsskedet av Covid-19 utbrottet och hur pedagogernas upplevelser av att utbrottet av Covid-19 år 2020 har förändrat verksamhet och undervisning i förskolan. Anknytningsteorin har använts i studien som ett centralt teoretiskt perspektiv för att studera pedagogernas erfarenheter ur ett anknytningsperspektiv samt också pedagogernas förhållningsätt i verksamheten till barnen och för att kunna beskriva de beteendeförändringar som pedagogerna har sett hos barnen under utbrottet av Covid-19 med hjälp av centrala begrepp inom anknytningsteorin. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares olika erfarenheter kring anknytning : En kvalitativ intervjustudie med fyra förskollärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Amanda Andersson; Marie-Louise Larsson; [2020]
  Nyckelord :Anknytning; Förskollärare; Trygg anknytning; Trygghet; Relationer; Omsorg.;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att ta reda på hur förskollärare resonerar om betydelsen av anknytning mellan pedagog och barn och vilken problematik som kan uppstå om ett barn inte knyter an till någon pedagog. Den teoretiska utgångspunkten som vägledde oss i studien var John Bowlbys (1907–1990) anknytningsteori. LÄS MER

 4. 4. En studie om några svenska förskolors pedagogiska hantering av COVID-19

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Cornelia Ciucci Neri; My Zhen Hau; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Coronaviruset (COVID-19) klassificeras som en pandemi. Med tanke på att viruset är nytt finns det relativt lite kunskap kring detta virus och hur sjukdomen ska hanteras. Denna korttidsstudie genomfördes 2020 då en tillfällig skolstängning genomförts runt om i världen. I Sverige är dock förskolorna fortfarande öppna. LÄS MER

 5. 5. Jag får inte berätta för då blir pappa arg… : En studie om förskollärares olika berättelser kring barn som antas leva i otrygga hemmiljöer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Jennifer Dahlin; Sofie Strömqvist; [2020]
  Nyckelord :Otrygga hemmiljöer; anknytning; kompletterande anknytningsperson; barns välbefinnande; förskollärare; förskola;

  Sammanfattning : Barnkonventionen lyfter vårdnadshavarnas övergripande ansvar för barnets utveckling ochhur de uppfostras, dock med hjälp från staten om det behövs. I de fall där vårdnadshavarnainte klarar av att ge barnen goda uppväxtvillkor kan förskolan komma att bli viktig. LÄS MER