Sökning: "trygga platser"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden trygga platser.

 1. 1. Skolgården -det bortglömda utrymmet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Lisa Hansson; [2020-02-26]
  Nyckelord :skolgård; trygghet; mellanstadiet; relationsarbete; kränkningar; sociogeografisk karta; a place for children; a children’s place; trygga platser;

  Sammanfattning : Rastverksamhet har funnits lika länge som skolverksamhet i sig, men historisk sett harskolgårdens utformning inte baserats på elevers behov och inte heller värderats som en lärmiljö. Idag benämns skolgården allt oftare som en informell lärmiljö och inkluderas således i styrdokumentens formuleringar om att skolans alla miljöer ska präglas av trygghet för alla elever. LÄS MER

 2. 2. Effekter av att prioritera cyklande i korsningar : Cykelöverfarten som medel att nå politiska mål om jämställdhet, trafiksäkerhet och hållbara transporter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Tomas Helleberg; [2020]
  Nyckelord :BIcycle; Bicycle crossing; Sustainable transport; Traffic safety; Gender Equality; Vision zero; Cykel; Cykelöverfart; Hållbara transporter; Trafiksäkerhet; Jämställdhet; Nollvision;

  Sammanfattning : För att studera effekterna av att samhället prioriterar cyklande i ej signalreglerade korsningar, har en tvärvetenskaplig litteraturstudie om attraktiv cykelinfrastruktur och trafiksäkerhet genomförts tillsammans med en före-efter studie som genomförts vid fyra nya cykelöverfarter som byggts i Umeå. Cykelöverfarten är en ny typ av korsning som infördes 2014 som prioriterar cyklande likt gående prioriteras på övergångsställen efter den så kallade zebra-lagen, men cykelöverfartens utformningskrav med hastighetsäkring skyltar och vägmarkering innebär att korsningar måste byggas om för att bli cykelöverfarter, och deras spridning i landet varierar, där Gävle kommun tidigt har varit framstående. LÄS MER

 3. 3. Grönområden under mörkrets timmar : En studie om trygghet i städernas parker och grönområden under kvälls- och nattetid

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Christoffer Öbom; [2020]
  Nyckelord :Green areas; Urban parks; Sense of safety; Grönområden; Parker; Trygghet; Mörker; Städer; Rädsla; Otrygghet;

  Sammanfattning : Parker och grönområden är betydelsefulla för en stad och har många viktiga egenskaper och funktioner för både enskilda människor och för att möta de klimatutmaningar som samhället står inför. För människor erbjuder de plats för att socialisera, koppla av och njuta samtidigt som den biologiska mångfalden främjas, dagvatten tas omhand samt att det skänker karaktär för dess stad. LÄS MER

 4. 4. ”En väldigt fluffig fråga” - En fallstudie om hur en större stad arbetar med jämställdhet och trygghet i samhällsplaneringen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Louise Halén; [2020]
  Nyckelord :samhällsplanering; jämställdhet; trygghet; könsmaktsordning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Samhällsplanerare måste ta hänsyn till ett flertal aspekter och många mål- och styrdokument i sitt arbete med att utveckla och planera kommunen. En viktig aspekt är jämställdhetsaspekten som åter blivit aktuell. Det är dock inte helt klart hur planerare ska tänka för att främja jämställdhet i samhällsplaneringen. LÄS MER

 5. 5. Tryggt ljus när mörkret faller på : ett ljussättningsförslag för Stångby Stadsdelspark i Lund

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Jessica Roos; [2019]
  Nyckelord :ljus; ljussättning; upplevelse; trygghet; gestaltning; landskapsarkitektur; genus; Stångby stadsdelspark;

  Sammanfattning : 36% av Malmös medborgare har i en undersökning uppgett att de känner sig otrygga när de går ensamma utomhus när det är mörkt. Ungefär hälften av dessa har även avstått från olika aktiviteter på grund av sin upplevda otrygghet. LÄS MER