Sökning: "trygghet inlärning"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden trygghet inlärning.

 1. 1. "Att våga se och våga fråga, våga agera" : En studie om skolsköterskors förebyggande och hälsofrämjande arbete med flickor som är eller kan komma att bli könsstympade

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Lisa Olsson; Linda Ulvenstam; [2019]
  Nyckelord :Pupil; identify; female circumcision; caring; nurse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnlig könsstympning är en djupt rotad sed. Ingreppet påverkar flickors och kvinnors livsvärld genom inverkan på deras fysiska och psykiska hälsa, samt begränsar deras reproduktiva och sexuella hälsa. En bra fysisk och psykisk hälsa hos elever ökar förutsättningarna för inlärning. LÄS MER

 2. 2. Elever med hörselnedsättning : - en kvalitativ studie kring hur elever med hörselnedsättning kan uppleva och påverkas av lärmiljön

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Annica Höglund; Maria Söderström; [2019]
  Nyckelord :absorbenter; delaktighet; framgångsfaktorer; hörapparat; hörselnedsättning; KASAM; ljudutjämningssystem; lärmiljöer; relationellt perspektiv; salutogent förhållningssätt; teknisk utrustning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv belysa hur några elever med hörselnedsättning upplever sin situation och hur lärmiljöer kan påverka inlärning. Vårt intresse inriktar sig mot delaktighet, framgångsfaktorer, arbetsro, trygghet, socialisation och ett salutogent förhållningssätt men också vilken roll det fysiska rummet med den tekniska utrustningen utgör. LÄS MER

 3. 3. Ett klassrumsklimat för alla : En studie av elevers tankar om klassrumsklimatets betydelse för inlärning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Ann-Sofi Johansson; [2019]
  Nyckelord :Klassrumsklimat; trygghet; lärande; värdegrundsarbete; elevperspektiv.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete syftade till att öka kunskapen om och få ett elevperspektiv på faktorer som kan påverka inlärningen i klassrumsmiljö på ett högstadium. En enkätstudie genomfördes av 37 elever i år 8 och år 9. LÄS MER

 4. 4. Utifrån dagsformen kan eleven behöva olika anpassningar, olika dagar : En kvalitativ studie om hur elever med ADHD–diagnos och lärare upplever inkluderande matematikundervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Marie Källinger; [2018]
  Nyckelord :Inkludering; motivation; ADHD; samarbete; trygghet.;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskaperna i hur lärarna resonerar kring hur de inkluderar elever med ADHD, samt vilka fördelar och utmaningar det innebär för verksamheten. Dessutom uppmärksammas elevernas syn och känsla kring inkludering. Arbetet redogör för tidigare forskning samt Skolverkets syn på inkludering. LÄS MER

 5. 5. Fogar och skikt : Skolan vid Mälarängen

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Jenny Zakrisson Andersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Skolan vid Mälarängen­­ Mälarängen gränsar till områden av varierande karaktär. Intill den ligger villabebyggelsen i Mälarhöjden och flerbostadshus i Bredäng. Ett nytt bostadsområde är också planerat att byggas. Det är nära till skog och äng men också till trafikerade vägar. LÄS MER