Sökning: "trygghet malmö"

Visar resultat 1 - 5 av 521 uppsatser innehållade orden trygghet malmö.

 1. 1. Hur upplevs barns delaktighet i preoperativ förberedelse? : En intervjustudie med föräldrar

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :My Rix; Lisa Sellborn; [2022]
  Nyckelord :Children; Elective surgery; Involvement; Parent´s experiences; Preoperative preparation; Barn; Delaktighet; Elektiv operation; Föräldrars upplevelser; Preoperativ förberedelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Preoperativ förberdelse möjliggör barns trygghet och förhindrar oro och rädsla inför elektiv kirurgi. Barn har rätt till information och bör få den anpassad efter ålder och mognad. Föräldrars involvering i förberedelsen är avgörande för barns delaktighet. LÄS MER

 2. 2. Hälsofrämjande och förebyggande arbete för flickor med adhd och autism i gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Matilda Melbe; [2022]
  Nyckelord :Adhd; autism; flickor; hälsofrämjande arbete; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Melbe, Matilda (2022). Hälsofrämjande och förebyggande arbete för flickor med adhd och autism i gymnasiet. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av att orosanmäla när barn far eller riskerar att fara illa : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Therese Manneklint; Sandra Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Children; experiences; nurses; qualitative study; reporting concerns.; Barn; kvalitativ studie; orosanmäla; sjuksköterskor; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor är anmälningspliktiga och har visat sig ha en betydande roll då barn far illa. Trots det väljer sjuksköterskor att inte alltid orosanmäla till socialtjänsten då de misstänker att ett barn far illa. Barnen får till följd av detta inte det stöd och den hjälp som de har rätt till. LÄS MER

 4. 4. Att möjliggöra möten : en studie av gatans sociala kvaliteter

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Moa Rosin; [2022]
  Nyckelord :gatan; social interaktion; social potential; möten; offentliga platser; sociala platser;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur gatan utformas med avseende på sociala kvaliteter inom dagens stadsplanering. Frågeställningen besvaras med hjälp av en kvalitativ ansats bestående av litteraturstudier och fallstudier. Fallstudierna byggs upp av dokumentstudier som innefattar planprogrammen för två områden i Malmö. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser och erfarenheter av poliklinisk cytostatikabehandling via CADD-pump vid akut leukemi : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Rebecka Nilsson; Therese von Moos Grant; [2022]
  Nyckelord :Akut leukemi; CADD-pump; Cytostatika; Empowerment; KASAM; Poliklinisering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som blir diagnostiserade med akut leukemi genomgår krävande cytostatikabehandlingar som resulterar i långa vårdtider på sjukhus samt fysiska och psykosociala påfrestningar. Cytostatikabehandlingarna har senaste åren flyttats från slutenvård till öppenvård, och ges inom öppenvården via en förprogrammerad, portabel infusionspump (CADD-pump), och patienten kan vara hemma eller på patienthotellet under tiden som behandlingen ges. LÄS MER