Sökning: "trygghet och studiero"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden trygghet och studiero.

 1. 1. Trygghet och studiero

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ingela Friborg; Helene Stål; [2020-08-10]
  Nyckelord :sociografisk inventering; trygghet och studiero; kvalitativ intervjustudie; specialpedagogers perspektiv;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att utveckla kunskap om specialpedagogers arbete med elevers trygghet och studiero genom sociografisk inventering. Vi har arbetat utifrån följande forskningsfrågor:• Vilka erfarenheter har specialpedagoger av arbete med sociografisk inventering?• Vilka upplevelser har specialpedagoger av att genomföra sociografiskinventering?• Vilket avtryck upplever specialpedagoger att sociografisk inventering gör ielevers skolvardag?• Vilket avtryck upplever specialpedagoger att sociografisk inventering gör ideras arbete med att motverka kränkande handlingar?Teori: Studien har sin teoretiska utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Vad behöver barn för en lyckad skolgång? : Beskrivningar från högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna Emanuelz; Erika Ström; [2020]
  Nyckelord :childrens voices; needs; sucessfull school; weelbeing; secondary school; barns röster; behov; lyckad skolgång; högstadium;

  Sammanfattning : Den här småskaliga studiens syfte är att undersöka vilka behov barn på högstadiet har för en lyckad skolgång. Att uppleva en lyckad skolgång avser i studien att barn känner välmående och utvecklas kunskapsmässigt i skolan. LÄS MER

 3. 3. Hur otydlig får man vara? - En kritisk analys av 5 kap. 6 § skollagen vad gäller rektors och lärares befogenhet att ingripa fysiskt mot elever

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :David Larsson; [2020]
  Nyckelord :Offentlig rätt; skollagen; kroppsligt ingrepp; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Innan nuvarande skollag trätt i kraft uttryckte många lärare en osäkerhet kring vilka åtgärder som får vidtas för att komma tillrätta med akuta ordningsstörande situationer. Högsta domstolen efterlyste samtidigt att lagstiftaren skulle ta klar ställning kring frågan om tillåtligheten av kroppsliga ingrepp mot elever och vid behov införa uttryckliga regler om detta. LÄS MER

 4. 4. Utmanande beteende i klassrummet En intervjustudie om studiero i åk 5

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Meniar Bannour; [2020]
  Nyckelord :beteendeproblem; grundskolans årskurs 5; lärandemiljö; relation; studiero; utmanande beteende;

  Sammanfattning : Bannour, Meniar (2020). Utmanande beteende i klassrummet, En intervjustudie om studiero (Challenging behavior in the classroom). Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Fakulteten för Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. PAX i skolan : Lärares upplevda fördelar och nackdelar med modellens verktyg och medföljande material samt förslag på eventuella anpassningar för elever i åk 4 - 7

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Urban Nordberg; Elin Persson; [2020]
  Nyckelord :PAX i skolan; arbetsro; åldersanpassningar; specialpedagogik; lärmiljö;

  Sammanfattning : PAX i skolan is a Swedish translation of the practice PAX Good Behavior Game, which is developed from the classroom-based Good Behavior Game in order to create a peaceful and productive learning environment. PAX Good Behavior Game has variations and adaptations for different stages of development (Goodbehaviorgame, 2018), but the Swedish version of the practice, the enclosed material and the examples that are given in the manual are designed to fit students in the first, second and third grade. LÄS MER