Sökning: "trygghetsteori"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet trygghetsteori.

  1. 1. Revision av verkligt-värde värderingar : Upplevda osäkerheter samt revisionsåtgärder

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Tobias Lundgren; Erik Paulsson; [2012]
    Nyckelord :revision; revisorer; verkligt värde-värdering; osäkerheter; revisionsåtgärder; trygghetsteori; comfort theory;

    Sammanfattning : Bakgrund och problematisering: Till följd av ökad globalisering, datatillgänglighet och ökade möjligheter för informationsbehandling, är det nuvarande redovisningssystemet under förändring. Redovisningen går från att baseras på den mer traditionella industriella ekonomin till att anpassas mot en mer informationsbaserad ekonomi med större fokus på relevans i årsredovisningarna. LÄS MER