Sökning: "turkiet demokrati"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden turkiet demokrati.

 1. 1. Situationen i Turkiet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mattias Bubicic; [2020]
  Nyckelord :Turkiet; Dahls demokratiska definition; avdemokratisering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I detta arbete kommer undersökas huruvida, det sker en avdemokratisering i landet och isåfall varför gör sker det då? Teorin som kommer användas i detta arbete är Dahls demokratiska åtta definitioner av en fungerande liberal demokrati samt kommer denna teori även användas som ett analysverktyg. Även i detta arbete kommer Idé och ideologi analysen att användas och utifrån denna analys djupare kommer denna metod utgå från olika dimensioner. LÄS MER

 2. 2. Yttrandefrihet i Turkiet utifrån två rättsfall - En argumentationsanalys av två rättsfall om yttrandefrihet i Turkiet och hur de förhåller sig till de samhällsfunktionella teorierna sannings-, demokrati- och toleransargumenten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Rojin Tutak; [2020]
  Nyckelord :Nyckelord: Yttrandefrihet; Turkiet; Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna; Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna; Art. 10; Art. 301 Key words: Freedom of expression; Turkey; European Court of Human Rights; European Convention for the Protection of Human Rights; Article 10; Article 301; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis is to gain a deeper understanding of how Turkey has dealt with freedom of expression. This study analyzes two court cases in which the European Court of Human Rights determined that Turkey failed in its obligation to protect the freedom of expression of two of its citizens, Hrant Dink and Selahattin Demirtaş. LÄS MER

 3. 3. Utvecklingen mot en auktoritär stat : Förändringen av Turkiets styrelseskick 2018 i jämförelse med 2005

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Senad Cehaja; [2019]
  Nyckelord :Turkey; Democracy; Authoritarianism; AKP; Erdoğan; Governance; democratic rights; government; Turkiet; demokrati; auktoritarianism; AKP; Erdoğan; styrelseskick; demokratiska rättigheter; regering;

  Sammanfattning : The purpose of this paper has been to describe the change of governance in Turkey from 2005 until 2018. The method that has been applied is a comparative study as well as a case study where a theory of democracy was used to describe and compare the changes of governance in Turkey between 2005 and 2018. LÄS MER

 4. 4. Turkiet: en auktoritär regim? : En fallstudie om varför Turkiets väg mot en demokrati stagnerat och istället tagit en auktoritär politisk riktning.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Frida Berg; [2018]
  Nyckelord :Democracy; democratization; Turkey; authoritarianism; transition; consolidation; AKP; Erdoğan.; Demokrati; demokratisering; Turkiet; transition; konsolidering; AKP; Erdoğan.;

  Sammanfattning : This paper addresses the issue of why Turkey has failed to develop and consolidate democracy in the regime. The aim of this paper was to analyze Turkey’s movement towards an authoritarian regime by examining institutions, the military, civil society and other contextual factors from 2004 to 2016. LÄS MER

 5. 5. Linz och Stepan ala Turca : Turkiska samhällets förutsättningar för demokratisk konsolidering.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Daniel Bele; [2014]
  Nyckelord :Demokratisk konsolidering; Linz och Stepen; civilsamhälle; politiskt samhälle;

  Sammanfattning : SammanfattningTurkiet är ett land som, i takt med en stärkt ekonomi, fått ett ökat inflytande i omvärlden. Landet står dessutom i egenskap av kandidatland till EU på Europas tröskel. LÄS MER