Sökning: "tvärdisciplinär forskning"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden tvärdisciplinär forskning.

 1. 1. Våldtäktsoffrets psykiska lidande som faktor vid rubricering och straffvärdebedömning – En utredning om straffrättsregleringens och rättstillämpningens hänsyn till psykiskt lidande med utgångspunkt i tvärdisciplinär forskning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Moa Frändestam; [2022]
  Nyckelord :allmän rättslära; straffrätt; psykiskt lidande; viktimologi; terapeutisk juridik; tvärdisciplinär forskning; våldtäkt; sexualbrott; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Interests and needs of victims of crime have received increased attention in recent years. Particularly, the awareness has risen regarding the extensive psychological harm victims are caused. Rape, which is regulated in 6 ch. 1 § BrB, constitutes a clear example of a crime which frequently entails considerable psychological effects on victims. LÄS MER

 2. 2. Medierad mobbning : Åttondeklassares gestaltning av mobbning under medierade livsvillkor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emil Vilgot Wallin; [2021]
  Nyckelord :medialisering; mobbning; noveller; pedagogik; sociala medier; kultursociologi;

  Sammanfattning : I denna uppsats presenteras en kultursociologisk analys av åttondeklassares noveller på temat medierad mobbning, ett begrepp som konstruerats i för studiens syfte: att undersöka mobbning under medierade livsvillkor för barn  och ungdomar. Mot bakgrunden av en tvärdisciplinär genomgång av psykologiska, pedagogiska, sociologiska och medie- och informationsvetenskapliga perspektiv och dess brister så föreslår detta arbete en utgångspunkt, tillika ett metodologiskt bidrag där elever själva får gestalta medierad mobbning genom novellförfattande, en socialpedagogisk approach som bygger på reflektioner kring den kvalitativa intervjun som metod, tillsammans med forskning som använder sig av reader-response. LÄS MER

 3. 3. Lärande och SFI, en tvärdisciplinär studie som relaterar SFI-lärares uppfattningar, SFI-forskning och begreppet lärande

  Master-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Carl Alexander Allwood; [2018]
  Nyckelord :Pedagogik; lärande; lärostilar; SFI; undervisning; sociokulturellt; perspektiv; drivkraft; innehåll; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis explores the relationship between certain concepts of learning and some parts of the Swedish language program for immigrants (SFI). The aim of the study is to relate theories of learning to current pedagogical SFI-research, teachers’ perception of learning theories and, to investigate which learning theories teachers consider to be the most useful in their everyday tutoring. LÄS MER

 4. 4. En tvärdisciplinär studie om barns utsagor vid sexuella övergrepp – Har barn förmågan att leva upp till domstolars krav?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Mathilda Rolfson; [2017]
  Nyckelord :Straffrätt; bevisvärdering; muntliga utsagor; barn; sexualbrott mot barn; NJA 2017 s. 316; SOU 2017:7; evaluation of evidence; criminal law; child sexual abuse; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sexuella övergrepp mot barn tillhör de mål som är allra svårast att hantera i svenska domstolar. Ofta består bevisningen i målet endast av barnets utsaga, vilket medför svåra bevisvärderingsproblem. Högsta domstolen har i NJA 2010 s. 671 fastslagit ett antal kriterier som kan vara behjälpliga vid bevisvärdering av muntliga utsagor. LÄS MER

 5. 5. Verksamheten bakom digital innovation : En flerfallsstudie av digitalt mogna företag baserad på konceptet verksamhetsmodell

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sebastian Stenudd; Anton Uppström; [2017]
  Nyckelord :Digital innovation; operating model; digital maturity; digital units; organization design; digital product and service development; Digital innovation; verksamhetsmodell; digital mognad; digitala enheter; verksamhetsutveckling; organisationsdesign; digital tjänste- och produktutveckling;

  Sammanfattning : Syfte Det övergripande syftet med studien var att öka förståelsen för hur digitalt mogna företag utformar och bedriver arbetet i de digitala enheterna. Studien har undersökt den del av organisationen som direkt eller indirekt arbetar med att utveckla digitala innovationer (digitala enheten) mot externa kunder, och har nyttjat konceptet verksamhetsmodell för att uppnå ett systemperspektiv i förståelsen. LÄS MER