Sökning: "tvärprofessionell samverkan"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden tvärprofessionell samverkan.

 1. 1. När professioner möts

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Kim Eriksson Börjesson; Sofia Fredriksson; [2021-06-21]
  Nyckelord :lekterapi; förskola; förskoleklass; tvärprofessionell samverkan; långtidssjuka barn; fenomenologi;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet är att undersöka hur lekterapeuter och lärare upplever samverkan mellan lekterapi och förskola/förskoleklass. Syftet besvaras genom följande frågeställningar:• Hur upplever lärarna och lekterapeuterna att samverkan organiseras mellan lekterapin och förskolan/förskoleklassen?• Hur upplevs möjligheter och utmaningar för samverkan av lärare och lekterapeuter?• Vad upplever lärare och lekterapeuter att samverkan kan generera?Teori:Den teoretiska utgångspunkten baseras på fenomenologi då det är informanternas upplevelser av fenomenet som undersöks. LÄS MER

 2. 2. Samverkan mellan barnhälsovård och socialtjänst. Sjuksköterskors upplevelse av samverkan kring familjer med behov av stödjande och hälsofrämjande insatser.

  Master-uppsats,

  Författare :Anne-Sofie Johansson; [2021-04-09]
  Nyckelord :Barnhälsovård; barns rättigheter; folkhälsa; Samordnad Individuell Planering SIP ; samverkan i team; orosanmälan;

  Sammanfattning : Background: The nurse in child health care has assignment to give health-promoting interventions to the families. Families have different qualifications, difficulties and opportunities to ensure that children attain good health. LÄS MER

 3. 3. Tvärprofessionell samverkan vid Barnmisshandel Genom Förfalskning av Symtom

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Lisa Lundgård; [2021]
  Nyckelord :Samverkan; tvärprofessionell samverkan; Barnmisshandel Genom Förfalskning av Symtom; Münchausen Syndrome by Proxy;

  Sammanfattning : Barnmisshandel Genom Förfalskning av Symtom (BGFS), internationellt känt som Münchausen Syndrome by Proxy (MSbP), är en allvarlig och komplex form av barnmisshandel. Främst har BGFS belysts utifrån hälso- och sjukvårdens perspektiv och tidigare internationell forskning har fokuserat på att identifiera och beskriva varningssignaler på att det kan föreligga. LÄS MER

 4. 4. En socionom bland pedagoger : Skolkuratorers upplevelse av att arbeta i skolans värld

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Milla Sjöberg; Christine Norling; [2021]
  Nyckelord :school social worker; interprofessional collaboration; professional role; skolkurator; interprofessionell samverkan; yrkesroll;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka skolkuratorers upplevelse av att arbeta inom skolan som tvärprofessionell verksamhet samt deras upplevda möjlighet att utföra sitt arbete. Skolkuratorn är en minoritet i verksamheten samt har ett annat perspektiv än de andra professionerna vilket gör det intressant att studera. LÄS MER

 5. 5. Tvärprofessionell kommunikation och teamarbete på operationssal - en systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats,

  Författare :Karin Alke Nilsson; Malin Smith; [2020-06-25]
  Nyckelord :Kommunikation; teamarbete; patientsäkerhet; operationssal; tvärprofessionell; operationssjuksköterska;

  Sammanfattning : Background: The operating unit is a complex and hightech unit that can involve many risks. Communication and teamwork intraoperatively are therefore a critical factor in maintaining patient safety. Information must be communicated clearly and correctly in order to avoid mistakes. LÄS MER