Sökning: "tvärprofessionella team"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden tvärprofessionella team.

 1. 1. Komplexitet i samverkan -En studie om specialpedagogens roll som en del av ett tvärprofessionellt team riktat mot förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Marie Ottosson; Maia Appelfeldt; [2019]
  Nyckelord :organisation; profession; samverkan; specialpedagogens roll; specialpedagogisk kompetens;

  Sammanfattning : *Sammanfattning/Abstract: Appelfeldt, Maia och Ottosson, Mia (2019). Komplexitet i samverkan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. På samma planhalva : En fallstudie om socionomens roll och möjlighet till inflytande inom det tvärprofessionella teamarbetet i en hälso- och sjukvårdsorganisation

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Nina Odelius; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Working on the same conditions - A case study on the role of social workers and the ability to influence within the cross-professional teamwork in a healthcare organization. The purpose of this study has been to describe and understand the role and influence of social workers in the cross-professional teamwork within a healthcare organization. LÄS MER

 3. 3. Faktorer inom det tvärprofessionella samarbetet som kan påverka patientsäkerheten : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Sanna Davidsson; Ellen Josse Eklund; [2018]
  Nyckelord :Tvärprofessionellt team; samverkan i team; patientsäkerhet; faktorer; kommunikation;

  Sammanfattning : Introduktion: Det tvärprofessionella teamet är en viktig del inom den svenska hälso- ochsjukvården och samverkan i team är en av sjuksköterskans åtta kärnkompetenser. Attteamet kan samarbeta över professionsgränserna är en grundförutsättning för att dettvärprofessionella teamet ska kunna upprätthålla en patientsäker hälso- och sjukvård. LÄS MER

 4. 4. Tidigt förebyggande arbete med barn - hur vi värnar om framtidens medborgare : Ska socionomen vara en del av framtidens barnhälsovård?

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Malin Engström; Hanna Ramsten; [2018]
  Nyckelord :Early prevention work; children; family; parents; social worker; child health care; interdisciplinary team; prevention; Tidigt förebyggande arbete; barn; familj; förälder; socionom; BVC; tvärprofessionella team; prevention;

  Sammanfattning : Studien vill undersöka hur tidigt förebyggande arbete idag ser ut i samhället, samt hur det skulle kunna utvecklas. Syftet med studien är att undersöka det tidigt förebyggande arbetet med barn, samt om en implementering av socionomen på BVC skulle kunna utveckla det förebyggande arbetet som idag finns. LÄS MER

 5. 5. Ett nytt sätt att arbeta med elevhälsa? : En fallstudie om förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande arbete i ett elevhälsoteam

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Bibbi Larsliden; [2018]
  Nyckelord :pupil welfare team; pupil welfare; prevantion work; health promotion work; cross-professional teams; learning in organizations; system theory; elevhälsoteamsarbete; elevhälsa; förebyggande; hälsofrämjande arbete; tvärprofessionella team; lärande organisationer; system teori;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med undersökningen är att skapa kunskap om hur elevhälsoteam kan gestaltas för att inte bara vara åtgärdande utan även hälsofrämjande och förebyggande. Tidigare forskning, nationella granskningar och rapporter har visat på svårigheter för elevhälsoteam att arbeta utifrån sitt uppdrag att vara främst förebyggande och hälsofrämjande. LÄS MER