Sökning: "tvärsnittsdesign kvantitativ"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade orden tvärsnittsdesign kvantitativ.

 1. 1. SANNING MED MODIFIKATION?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Angelica Olsson; Matilda Svanberg; [2020-01-28]
  Nyckelord :Regelefterlevnad; Balanskravsutredning; Kommunal redovisning; Tilläggsupplysningar;

  Sammanfattning : Syfte:Uppsatsen syftar till att undersöka svenska primär-kommuners regelefterlevnad av balanskravsutredningen. I studien eftersöks också faktorer som kan förklara den observerade regelefterlevnaden. LÄS MER

 2. 2. PSYKISK OHÄLSA OCH FYSISK AKTIVITET BLAND UNGDOMAR : En kvantitativ enkätundersökning om allmänt hälsotillstånd, psykosomatiska besvär och fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sanna Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Folkhälsa; fysisk aktivitet; psykisk ohälsa; psykosomatiska besvär; självtillit;

  Sammanfattning : Bakgrund: Studier visar att psykosomatiska besvär ökar för ungdomar i Sverige. Detta kan leda till konsekvenser både för individ och samhälle. Studier visar även att majoriteten av ungdomarna inte är tillräckligt fysiskt aktiva. Fysisk aktivitet kan förutom fysiska fördelar även minska risken för psykisk ohälsa. LÄS MER

 3. 3. Hemma bra, men borta bäst? - En kvantitativ studie om individers prestation och motivation relaterat till en ökad frekvens av hemarbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Anderberg; Jessica Lind; Malin Olsson; [2020]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Home is good, but away is best? - A quantitative study about individuals’ performance and motivation related to an increased frequency of working remotely Seminar date: 2020-06-03 Course: FEKH19, Business Administration: Bachelor’s degree Project in Strategic Management, Undergraduate level, 15 credits Authors: Julia Anderberg, Jessica Lind and Malin Olsson Advisor: Devrim Göktepe-Hultén Key words: Working remotely, Performance, Motivation, Gender, Agency theory Purpose: Working remotely results in loss of control for the company, which leads to an increased opportunistic behaviour among employees. Insights in this area of problem, could be used as a tool for companies to make the employees work consistently with the interest of the company. LÄS MER

 4. 4. Vem kan bli bankdirektör? : Avancemangsmöjligheter i en svensk bank år 2020.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emelie Nyström; Ellinor Lundgren; [2020]
  Nyckelord :Jämställdhet; Bank- och finansbranschen; Handelsbanken; Tvärsnittsdesign; Kvantitativ; Linjär regressionsanalys;

  Sammanfattning : Studien syftar övergripande till att studera avancemangsmöjligheter inom Handelsbanken Capital Markets i relation till anställdas kön, uttagen föräldraledighet och anställningstid. Jämställdhet på en arbetsplats definieras i denna studie utifrån frekvensmått på 40/60 gällande kön, medan avancemangsmöjligheter definieras utifrån att besitta en chefsposition. LÄS MER

 5. 5. Självskattad hälsa och arbetsrelaterad stress i relation till förestående organisationsförändringar : En kvantitativ studie bland vårdpersonal i äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emma Helles; [2020]
  Nyckelord :Arbetsrelaterad stress; förestående organisationsförändringar; heltid som norm; självskattad hälsa; vårdpersonal.;

  Sammanfattning : Individer skattar sin hälsa sämre i yrkesområdet vård och omsorg där även arbetsrelaterad stress kan förekomma i hög grad. Organisationsförändringar kan vara en bidragande faktor till oro och stress. Hälften av rapporterad sjukfrånvaro består av orsaken stress bland vårdpersonal i äldreomsorgen. LÄS MER