Sökning: "tvärspråklig informationssökning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden tvärspråklig informationssökning.

  1. 1. Word embeddings for monolingual and cross-language domain-specific information retrieval

    Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

    Författare :Chaya Wigder; [2018]
    Nyckelord :information retrieval; domain-specific information retrieval; cross-language information retrieval; word embeddings; bilingual embeddings; informationssökning; domänspecifik informationssökning; tvärspråklig informationssökning; ordinbäddningar; tvåspråkiga inbäddningar;

    Sammanfattning : Various studies have shown the usefulness of word embedding models for a wide variety of natural language processing tasks. This thesis examines how word embeddings can be incorporated into domain-specific search engines for both monolingual and cross-language search. LÄS MER