Sökning: "tvärspråkligt inflytande"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden tvärspråkligt inflytande.

 1. 1. ”Ajatelkaa se ensimmäinen aamu kun tietää että hela veckan är framför oss ja mennä syömään frukostia”. Kodväxlingens grammatik i en svenskfinsk familj

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Sivi Järvinen; [2021-09-13]
  Nyckelord :kodväxling; tvärspråkligt inflytande; sverigefinländare; svenska; finska;

  Sammanfattning : Föreliggande studie försöker identifiera kodväxlingens grammatiska mönster genom en kvalitativ grammatikanalys av vardaglig språkanvändning hos en svenskfinsk familj i norra Sverige. Fokus ligger alltså på att kartlägga hur två språktypologiskt skilda språk, nämligen svenska och finska, språkstrukturellt samverkar inom ett och samma yttrande. LÄS MER

 2. 2. Det var en gång en get som war klein… : En explorativ studie om bisatser hos svensk-tyskspråkiga förskolebarn

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Frauke Jonsson; [2017]
  Nyckelord :bilingualism; subordinate clauses; syntax; language acquisition; language development; child language; German; Swedish; Mehrsprachigkeit; Nebensätze; Syntax; Spracherwerb; Sprachentwicklung; Kindersprache; Deutsch; Schwedisch; flerspråkighet; bisatser; syntax; språkutveckling; språkinlärning; barnspråk; tyska; svenska;

  Sammanfattning : Bilingual children's language can display traits that mimic language disorder symptoms, and a good understanding of bilingual language development is essential in order to avoid misdiagnosis. This study explores the production of subordinate clauses in 46 typically developing Swedish-German speaking children aged 4–6 years. LÄS MER

 3. 3. Kodväxlar talare av globala språk mer? En kvalitativ studie av kodväxlares inställning till kodväxling och språkens status.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Sanele Gumpo; [2012-06-19]
  Nyckelord :kodväxling; flerspråkighet; mindre och globala språk; modermålsstatus;

  Sammanfattning : Specialarbete, 15 hpSvenska som andraspråk, SIS133VT 2012Handledare: Sofia Tingsell och Maria Löfdahl.... LÄS MER

 4. 4. Simultant flerspråkiga barns narrativa förmågor : Referensdata för svensk-engelsktalande barn

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Annika Leback; Lisa Nilsson; [2012]
  Nyckelord :simultaneous bilingualism; bilingual first language acquisition; narratives; macrostructure; story grammar; microstructure; narrative comprehension; crosslinguistic influence; speech and language therapy; simultan flerspråkighet; tvåspråkighet; narrativer; makrostruktur; story grammar; mikrostruktur; narrativ förståelse; tvärspråkligt inflytande; logopedi;

  Sammanfattning : Det saknas logopediskt bedömningsmaterial normerat för flerspråkiga barn, och kunskapen om dessa barns typiska tal- och språkutveckling är begränsad hos logopeder i Sverige. Detta leder till över- och underdiagnostisering av språkstörning. Denna studie syftar till att undersöka svensk-engelsktalande barns narrativer (berättelser). LÄS MER

 5. 5. Engelska lucktester för elever med annat modersmål än svenska : En undersökning av hur elever med annat modersmål än svenska presterar på lucktester och läsförståelsedelen i nationella provet i engelska jämfört med elever som har svenska som modersmål.

  L2-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Åse Persson; [2012]
  Nyckelord :engelska; lucktest; nationella prov; tredjespråksinlärning; läsförståelse; produktion; reception; tvärspråkligt inflytande; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning var att ta reda på hur elever med annat modersmål än svenska presterar på lucktestet i läsförståelsedelen i nationella provet i engelska jämfört med elever med svenska som modersmål. En kvantitativ undersökning av 80 nationella prov visade att resultaten på lucktestet var mycket lägre än på läsförståelsedelen i elevgruppen med annat modersmål, medan dessa båda resultat överensstämde i elevgruppen med svenska som modersmål. LÄS MER