Sökning: "tvärvetenskapligt arbetssätt"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden tvärvetenskapligt arbetssätt.

 1. 1. Design for Additive Manufacturing - A methodology.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Malin Sandell; Saga Fors; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Additive manufacturing (AM), sometimes called 3D-printing is a group of manufacturing technologies that build up a product using a layer by layer technique and provides new ways of manufacturing parts and products. The Company in this thesis wants to make AM a tool in their manufacturing toolbox. LÄS MER

 2. 2. Strategi för hållbar detaljplanering : Processverktyg i ett holistiskt stadsutvecklingsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Lovisa Sandström; [2016]
  Nyckelord :Adaptation; checklist; environmental aspect; environmental objective; iterative process; local planning; process tool; screening; significant environmental impact; strategic environmental assessment; strategy; sustainable development; sustainable development goal; urban development; urban planning; Anpassning; behovsbedömning; betydande miljöpåverkan; checklista; detaljplanering; hållbar utveckling; globala utvecklingsmål; iterativ process; miljöaspekt; miljöbedömning; miljömål; processverktyg; stadsplanering; stadsutveckling; strategi;

  Sammanfattning : Stadsplaneringen utgör en viktig roll i arbetet för att främja en hållbar utveckling. Enligt Miljöbalken ska en behovsbedömning göras för varje upprättad detaljplan i syftet att utreda huruvida den leder till en betydande miljöpåverkan eller ej. LÄS MER

 3. 3. Praktiska moment - En god vana inom geografiundervisningen? : en intervjustudie av gymnasielärares uppfattningar kring ett praktiskt arbetssätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Filip Hiltunen; Daniel Hansson; [2013]
  Nyckelord :geografi; didaktik; praktiska moment; utomhusdidaktik; gymnasielärare;

  Sammanfattning : Geografi är ett tvärvetenskapligt ämne i skolans värld som berör såväl naturen som samhället vi lever i. I Skolverkets ämnesplan för ämnet Geografi på gymnasial nivå framkommer det med all önskvärd tydlighet att såväl exkursioner, fältstudier, laborationer som övningar ska ingå i undervisningen, för att åskådliggöra den mångfacetterade värld vi lever i. LÄS MER

 4. 4. Språkstörning - handlar det bara om språk? : En kvalitativ studie om språkstörning och överlappande utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Susanne Olausson-Westermark; [2013]
  Nyckelord :Språkscreening; språkstörning; överlappande utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar; språkklass; tvärprofessionella team;

  Sammanfattning : I många kommuner finns språkklasser. För att bli mottagen till språkklass krävs någon diagnos inom språkstörning. Aktuell forskning gör gällande att språkstörning sällan är en isolerad funktionsnedsättning. LÄS MER

 5. 5. "Jag ska bli författare när jag blir stor" : elever utan tal utvecklar sin skriftspråklighet

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Läs & skriv

  Författare :Andrea Atterström; [2010]
  Nyckelord :literacy education; nonvocal; SSPI; severe speech and physical impairment; AAC; augmentative and alternative communication; inclusion; skriftspråkslärande; läsa; skriva; AKK; alternativ och kompletterande kommunikation; inkludering; rörelsehinder;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka skriftspråkslärande efter nybörjarstadiet, hos elever utan eget tal; med severe speech and physical impairment (SSPI) samt alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Frågeställningarna var följande:- Hur beskriver dessa elever själva sitt skriftspråkslärande?- Vilka fruktbara arbetssätt och miljöer för dessa elevers skriftspråkslärande finns dokumenterat i forskning?Metoderna innebar en livsberättelseintervju genom computer assisted personal interviewing (CAPI), samt systematiska litteraturstudier med en kvalitativ metasyntes som mål. LÄS MER