Sökning: "tvåarmad bandit"

Hittade 1 uppsats innehållade orden tvåarmad bandit.

  1. 1. Interaktionen mellan nyfikenhet och yttre motivation

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Sebastian Fröjd; [2019]
    Nyckelord :curiosity extrinsic motivation; punishment; reward; two armed bandit; nyfikenhet; yttre motivation; belöning; bestraffning; tvåarmad bandit;

    Sammanfattning : Nyfikenhet är inneboende strävan mot inhämtande av ny information. Länge har det ansetts vedertaget att yttre motivation hämmar nyfikenhet, men på senare år har det framkommit forskning som indikerar ett delvis annorlunda förhållande. LÄS MER