Sökning: "tvångslikvidationer"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet tvångslikvidationer.

 1. 1. God redovisningssed i kontrollbalansräkningar : Klassificering och värdering av immateriella tillgångar

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Lucas Flysjö; Martin Pettersson; [2013]
  Nyckelord :God redovisningssed; RedR 2; K 2; K 3; kapitalbrist; kontrollbalansräkningar; immateriella tillgångar; tvångslikvidationer;

  Sammanfattning : Kontrollbalansräkningen är ett borgenärsskydd vars funktion är att särskilja livsdugliga företag från de som inte är det. Frågan om livsduglighet avgörs av företagets nettotillgångar. Vilka tillgångar som tas upp och hur tillgångarna värderas får därmed en avgörande betydelse för ett aktiebolags fortsätta existensen. LÄS MER

 2. 2. Likvidation av aktiebolag. Särskilt om likvidators roll och ansvar.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karin Schånberg; [2008]
  Nyckelord :Associationsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Att ett bolag går i likvidation kan ha flera anledningar. Det kan vara bolagsstämmans eget val eller ett beslut som Bolagsverket eller allmän domstol fattat på grund av att bolaget har vanskötts, så kallade tvångslikvidationer. LÄS MER

 3. 3. Frivillig likvidation som substitut för skalbolagstransaktioner?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Charlotte Björnsdotter Lundgren; [2003]
  Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Handeln med skalbolag ökade kraftigt under 90-talet, trots tidigare försök att stävja transaktionerna. Även transaktioner med utländska förvärvare ökade. På initiativ av Riksskatteverket bestämde sig därför regeringen för att vidta lagstiftningsåtgärder mot handeln. LÄS MER