Sökning: "tvåsamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet tvåsamhet.

 1. 1. ”Varför ska jag gå runt och vänta?” En normkritisk intervjustudie med frivilligt ensamstående mammor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Ingrid Johansson; Mauritza Klingspor; [2019-05-16]
  Nyckelord :Agens; empowerment; frivilligt ensamstående mamma; heteronormativitet; kärnfamilj; livsmanus; makt; moderskap; modrande; tvåsamhet; normer; poststrukturalism; queerteori; Agency; heteronormativity; motherhood; single mother by choice; queer theory;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how single mothers by choice motivate their family form and experience norms surrounding family and motherhood. In interviews with six women who became mothers through assisted reproduction technology we analyze motives and reasons behind their choice of family form and how they experience motherhood. LÄS MER

 2. 2. Bland Aliens, Robotar & Normbrott : En queerteoretisk analys av framställningen av köns-, genus- & sexulitetsnormer genom Prince Robot IV i science fiction-serietidningen Saga

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :Felicia Rydin; [2019]
  Nyckelord :Saga; science fiction; serietidningar; image comics; populärkultur; genus; genusvetenskap; queer; maskulinitet; queerteori; heteronormativitet;

  Sammanfattning : I denna studie granskas science fiction-serietidningen Saga utifrån dess upprätthållande eller brytning av traditionella normer kring sexualitet, kön och genus utifrån både normer inom science fiction men även vårt samhälles normer. Syftet med denna uppsats är att att undersöka Sagas framställning i media som ett normbrytande och nytänkande medium och undersöka om denna kategorisering faktiskt stämmer överens med seriens innehåll och berättelse. LÄS MER

 3. 3. Heteronormer i queera barnböcker - En bilderboksanalys av förlaget Olikas pridepaket för 0-3 åringar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Pontus Källström; [2019]
  Nyckelord :barnlitteratur; bilderböcker; genus; heteronormativitet; heterosexuell matris; kön; sexualitet; queerteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur kön, genus och sexualitet framställs i förlaget Olikas barnböcker som ingår i vad förlaget kallar Pridepaketet. Tidigare forskning har visat att barnböcker både upprätthåller och avviker från rådande normer kring kön, genus och sexualitet och att vuxna i större grad än barn följer genuskodade mönster i karaktärsskildringarna. LÄS MER

 4. 4. Att lämna tvåsamheten : Anhörigas upplevelser av att deras närstående med demenssjukdom flyttar till särskilt boende

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Johanna Sjöstrand; Michelle Duljan; [2019]
  Nyckelord :anhörig; demens; förändring; närstående; sjuksköterska; särskilt boende; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdomar blir överväldigande både för personen med sjukdomen och även dennes anhöriga. Att växa in den roll anhöriga får när de vårdar sin närstående är ofta en smygande process som påkallas av de förändringar som sjukdomen medför. LÄS MER

 5. 5. NABO

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Linnea Axberg Algotsson; Sanna Carlsson; [2018]
  Nyckelord :Nabo; Gemenskap; Grannskap; Grannar; Normskifte; Boende; Bostäder; Flerbostadshus; Kollektivboende; Coliving; Byggemenskap; Generationsöverskridande Boende; Gemenskapsboende; Elastiska Hem; Colonies; Roji; Radhus; Social Hälsa; Ofrivillig Ensamhet; Socialt Kapital; Lund; Stenkrossen; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : In our individualized society, with a shift from strict norms on how we live our lives to everyone’s own unique lifestyle, we see a growing need for diversified housing for different types of constellations. The nuclear family is not a certainty anymore, the number of single residencies have increased and separations are common. LÄS MER