Sökning: "tvåspråkiga barn"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade orden tvåspråkiga barn.

 1. 1. Modersmålet i förskolan : En intervjustudie med pedagoger som beskriver hur de jobbar med språkutveckling på förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rajia Saad; [2017]
  Nyckelord :modersmål; arabiska; förskola; modersmålsutveckling; tvåspråkiga; flerspråkighet; second language; språkutveckling; khalil gibran;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur fem pedagoger arbetar med barns språkutveckling i relation till hur arbetet med barnens modersmål pågår. Studien har använt en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer av fem pedagoger från fem olika verksamheter. Studien angrips utifrån ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. "karékla betyder stol på svenska..." : En studie om pedagogers arbete med språkutveckling hos tvåspråkiga barn i mångkulturella förskolor.

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ann-Margreth Brunell; Anette Gåredfelt; [2017]
  Nyckelord :Mångkulturell; tvåspråkighet; språkutveckling; enspråkighet; modersmål;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate teachers’ experiences of children’s language development in multicultural preschools. The study included the following research questions: 1.How do teachers work  in multicultural preschools to help children with their language development; 2. LÄS MER

 3. 3. Tvåspråkiga barn i förskolan : Pedagogers arbetssätt kring språkutveckling i en mångkulturell förskola

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Leyla Tayoob; [2017]
  Nyckelord :Språkutveckling; tvåspråkiga; modersmål; miljö; samspel; fria leken; förskolan;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att genom en kvalitativ metod få en uppfattning om hur förskollärare arbetar för att stimulera och utveckla språket hos tvåspråkiga barn med ett annat modersmål än svenska i förskolan. Idag möter vi många barn med utländsk bakgrund inom förskolan som har begränsade kunskaper i det svenska språket. LÄS MER

 4. 4. Kodväxling hos tvåspråkiga barn i förskolan

  Master-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Maysam Abbas; [2016]
  Nyckelord :Exkludera; förskolan; inflytande; inkludera; kodväxling; makt; resurs; tvåspråkighet;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att få kunskap om hur tvåspråkiga barn använder sina två språk, arabiska och svenska, i en tvåspråkig förskolemiljö och vilken inställning pedagogerna på förskolan har till språkval och barnens användning av kodväxling. Materialet är kvalitativt och omfattar intervjuer med två förskollärare och sex observationer av sex barn vid samma avdelning. LÄS MER

 5. 5. Barn med svenska som andraspråk och deras inflytande i förskoleklass. : En studie om några pedagogers uppfattning om hur de arbetar med barn som har svenska som andraspråk i förskoleklass.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Emelie Blomqvist; [2016]
  Nyckelord :Bilingual; communication; preschool; Tvåspråkighet; Kommunikation; förskoleklass;

  Sammanfattning : The intention of this study is to describe some pedagogue’s exceptions of how they work with children who has Swedish as a second language and how they work with the policy documents and rights that is available. The study is based on three structured interviews with very experienced pedagogues that work in preschool. LÄS MER