Sökning: "tvåspråkiga länder"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden tvåspråkiga länder.

 1. 1. UNGEFÄR LIKA BRA Undersökning av en språkbytesprocess bland ungdomar i en internationell miljö

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Marie Rydenvald; [2013-03-15]
  Nyckelord :språkbyte; språkbevarande; modersmål; flerspråkighet;

  Sammanfattning : C-UPPSATS, 10 poängSvenska som andraspråk, SIX 420 (41-60 poäng)Vårterminen 2006Handledare: Tore Otterup.... LÄS MER

 2. 2. Barns berättande och återberättande : En jämförande studie mellan enspråkiga och flerspråkiga barn i Sverige

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Linnéa Thomasdotter; [2013]
  Nyckelord :language development; narratives; swedish; bilingualism; macrostructure; story grammar; microstructure; speech and language therapy; språkutveckling; narrativer; svenska; flerspråkighet; makrostruktur; story grammar; mikrostruktur; logopedi;

  Sammanfattning : I dagens globaliserade samhälle blir det allt vanligare att barn växer upp med fler än ettspråk i sin omgivning. Det kräver en ökad kunskap om flerspråkighet och vad somsärskiljer flerspråkiga barn från enspråkiga barn. LÄS MER

 3. 3. Elektroniska ordböcker - En jämförelse mellan den svenska och norska internetversionen av Lexins enspråkiga ordböcker

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Anna Karlsson; [2010-10-20]
  Nyckelord :Lexin; lexikografi; elektroniska ordböcker;

  Sammanfattning : Lexin-projektet startade 1979 i Sverige med syftet att utreda och skapa förutsättningar för produktion av lexikon för invandrare. Den svenska Lexin-serien består i tryckt form av en svensk enspråkig ordbok och flertalet tvåspråkiga ordböcker. LÄS MER

 4. 4. Att leva som ett tvåspråkigt barn : En studie om tvåspråkighet med speciellt fokus på spansktalande barn i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Mirna Simoncini; [2005]
  Nyckelord :Spanish language; Spanska; Inlärning; Identitet; Tvåspråkighet; Kultur; Uppfostran;

  Sammanfattning : Syftet med det här examensarbetet är att komma lite närmare tvåspråkighetens värld och att få en djupare kunskap om detta fascinerande universum. Att lära känna de förhållanden och samspel som skapas mellan individer i det flerspråkiga samhället har blivit allt mer aktuellt och angeläget och därför valde jag det här temat. LÄS MER