Sökning: "tvåspråkighet inlärning"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden tvåspråkighet inlärning.

 1. 1. Visuell språkundervisning för elever med hörselnedsättning : En fallstudie inom specialskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Anna Kvarnström; [2019]
  Nyckelord :Anpassad undervisning; visuellt lärande; lärande; inlärningsstil; inlärning; teckenspråk; tvåspråkighet; undervisning av döva elever och elever med hörselnedsättning;

  Sammanfattning : I skollagen (2010:800) betonas vikten av att alla barn och elever har rätt till den ledning och stimulans de behöver för sin personliga utveckling och sitt lärande. Skolan är därmed skyldig att ge alla elever det stöd de behöver. LÄS MER

 2. 2. Modersmålsundervisnings betydelse för tvåspråkiga elevers lärande i skolan en kvalitativ studie om tvåspråkiga elevers lärande och modersmåls påverkan i årkurs 5 -6

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Zozan Abdulkarim; Hana Omar; [2017-02-15]
  Nyckelord :tvåspråkighet; modersmål och förstaspråk; identitet; andraspråk; andraspråksundervisning;

  Sammanfattning : Syfte: Huvudsyftet bakom vår studie är att undersöka hur andraspråkiga elevers prestationer i skolämnen förknippas med och påverkas av deltagandet i modersmålsundervisning. Det vill säga hur eleverna delaktighet och arbete i det första språket påverkar elevernas prestationer, utveckling och eventuella förbättring av kunskaper i skolämnen. LÄS MER

 3. 3. Matematik i tvåspråkig skola. Om tvåspråkighet, arbetsro och höga förväntningar.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Pirjo Paldán; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractSyfte: Syftet med studien är att undersöka skolmiljön och belysa faktorer i undervisning och skolmiljö som hjälper eleverna på en tvåspråkig skola att tillgodogöra sig matematikundervisningen. Studien avser att belysa vilken typ av undervisning skolan bedriver så att alla elever, även de svaga, får en god kunskapsutveckling i matematik. LÄS MER

 4. 4. Modersmål & studiehandledning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Nick Jalilvand; [2016]
  Nyckelord :Modersmålsundervisning; inlärning; pedagogik; utbildning; och tvåspråkighet;

  Sammanfattning : Jag har valt att skriva om ämnet modersmålsundervisning och dess betydelse för inlärning i övriga ämnen. Min tes är att modersmålsundervisningen är mycket betydelsefull för elevens inlärning även i övriga ämnen. LÄS MER

 5. 5. Somaliska elevers, föräldrars och modersmålslärares syn på modersmålet som stöd för lärande Nyanlända flerspråkiga grundskoleelevers attityder och föräldrars och modersmålslärares upplevelse av modersmålet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Abdullahi Mohamud; [2015-03-23]
  Nyckelord :Modersmål; Nyanlända; Tvåspråkighet; Föräldrar; Modersmålslärare;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Syftet med denna uppsats var att undersöka somaliska elevers, föräldrars och modersmålslärares syn på modersmålsundervisning som stöd för lärande. Ytterligare ett mål var att undersöka ifall modersmålsundervisning ger stöd för andraspråksinlärning. LÄS MER