Sökning: "tvåspråkighet skola"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden tvåspråkighet skola.

 1. 1. Observation av tvåspråkig undervisning i tvåspråkig skolform - Hur skapar språkinlärningsmiljö,

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Amanda Bergkvist; [2018-02-02]
  Nyckelord :Andraspråksutveckling; identitet; modersmålsundervisning; transfer; tvåspråkighet; ;

  Sammanfattning : I dagens skola finns det många elever som har två språk där huvudspråket i landet inte ärderas modersmål, vilket kan skapa problem då deras andraspråk inte utvecklas till den nivåde behöver för att tillgodogöra sig skolans utbildning. Att använda sig av modersmålet i allundervisning har visat sig vara gynnsamt. LÄS MER

 2. 2. Språkutveckling hos nyanlända elever i svensk skola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Maysoon Alrasheed; [2018]
  Nyckelord :nyanlända elever; språkutveckling; kartläggning; tvåspråkighet; flerspråkiga;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om nyanlända elever i den svenska skolan. Syftet med examensarbetet är att undersöka hur några pedagoger arbetar med nyanlända elever för att skapa goda förutsättningar för språkutveckling. Arbetet fokuserar på vilka faktorer som pedagogerna anser betydelsefulla för nyanlända elevers språkinlärning. LÄS MER

 3. 3. Matematik i tvåspråkig skola. Om tvåspråkighet, arbetsro och höga förväntningar.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Pirjo Paldán; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractSyfte: Syftet med studien är att undersöka skolmiljön och belysa faktorer i undervisning och skolmiljö som hjälper eleverna på en tvåspråkig skola att tillgodogöra sig matematikundervisningen. Studien avser att belysa vilken typ av undervisning skolan bedriver så att alla elever, även de svaga, får en god kunskapsutveckling i matematik. LÄS MER

 4. 4. Modersmålets betydelse för flerspråkiga barn

  Kandidat-uppsats, Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emine Thaqi Jashari; [2017]
  Nyckelord :Modersmål; tvåspråkighet; studihandledning;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att - ur ett lärarperspektiv – undersöka vad två modersmålslärare och två svensklärare anser om modersmålets betydelse för flerspråkiga barns språkinlärning och vilka förändringar de anser skulle förbättra förutsättningarna för undervisningen. För att besvara syftet, ställs tre forskningsfrågor, som handlar om pedagogernas åsikter om modersmålets betydelse och hur de arbetar med detta vid undervisning i det svenska språket. LÄS MER

 5. 5. Are you okey? : En essä om simultan flerspråkighet ur elevens och lärarens perspektiv på fritidshem och skola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sofia Grimm; [2017]
  Nyckelord :simultaneous multilingualism; simultaneous bilingualism; multilingualism; recreation center; language philosophy; bilingual; monolingual standard; linguistic research; school; Ludwig Wittgenstein; Simultan flerspråkighet; simultan tvåspråkighet; flerspråkighet; fritidshem; tvåspråkighet; språkfilosofi; enspråkig norm; skola; språkforskning; Ludwig Wittgenstein;

  Sammanfattning : Ämnet för denna vetenskapliga essän är simultan flerspråkighet, det vill säga individer som växer upp med två eller fler modersmål från födseln. Essän har sin utgångspunkt i en berättelse. Berättelsen gestaltar en svår situation från mitt arbete som fritidshemslärare där ett pedagogiskt dilemma uppstår. LÄS MER