Sökning: "tvåspråkighet"

Visar resultat 1 - 5 av 287 uppsatser innehållade ordet tvåspråkighet.

 1. 1. FLERSPRÅKIGHET I UNDERVISNINGEN

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Khayala Asgarova; [2020-11-10]
  Nyckelord :flerspråkighet; bakgrund; språkutveckling; tvåspråkighet; modersmålsundervisning; nyanlända elever; interaktion;

  Sammanfattning : Språk har en unik betydelse och en central funktion i skolan. Dagens skolor blir alltmer flerspråkiga och de flerspråkiga eleverna behöver mer stimulans och stöttning för att kunna utveckla sina kunskaper. LÄS MER

 2. 2. Att tänka för att tala om rörelse på franska : en kontrastiv studie i hur svenska franskstudenter uttrycker spatial rörelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Allmän språkvetenskap

  Författare :Martin Olsson; [2020]
  Nyckelord :rörelsetypologi; rörelsesituation; V-språk; S-språk; manner salience; conflation pattern; franska; tvåspråkighet; psykolingvistik; spårkinlärning; motion typology; motion event; V-language; S-language; French; bilinguism; psycholinguistics; language acquisition; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : It is well known within typological linguistics that the expression of motion is language-specific. In Swedish the manner of a motion is typically expressed in a verb while the path of motion is expressed in a satellite connected to the verb (S- languages), whereas, in French, typically the path of motion is expressed in the verb and the manner is omitted. LÄS MER

 3. 3. Problemlösning i matematik för andraspråkselever : Lärares egna erfarenheter av språkbarriärer inom problemlösning och hur matematikundervisningen anpassas för att gynna andraspråkselever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Mikaela Karlsson; Ellinor Gavelin; [2020]
  Nyckelord :problemlösning; matematik; andraspråkselever; lärarnas uppfattning; tvåspråkighet; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få insikt i vilka erfarenheter lärare har av problemlösning inom matematik för andraspråkselever. Erfarenheterna bygger på tre nivåer som innefattar hur lärarna anpassar undervisningen, vilken påverkan lärare upplever det har på elevers problemlösning att de är andraspråkselever samt vilket stöd som finns tillgängligt för lärarna i verksamheten. LÄS MER

 4. 4. Pedagogers reflektioner om barnlitteratur som verktyg för språkstimulering : En jämförelsestudie mellan en svensk enspråkig förskola och tvåspråkiga förskolor med finsk profil

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Essi Savolainen; Anna Törmä; [2020]
  Nyckelord :barnlitteratur; tvåspråkighet; finska och svenska; läsmiljöer; förskola;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur förskollärare respektive barnskötare reflekterar över sitt arbete med barnlitteratur för att stimulera barnens språkutveckling. Vi vill även förstå pedagogers förhållningssätt till barnlitteratur, deras förståelse gällande verksamhetens uppdrag samt deras synsätt på läsmiljöns betydelse. LÄS MER

 5. 5. Lärares uppfattningar om att främja andraspråkselevers läsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Annika Lund; Amanda Petersson; [2020]
  Nyckelord :andraspråkselever; Billingualism; Interaktion; L2 students´; modersmål; native language; samtal; skolspråk; vardagsspråk; tvåspråkighet;

  Sammanfattning : För att kunna erbjuda en främjande läsutveckling för andraspråkselever krävs mycket arbete och en medvetenhet om alla enskilda elevers behov. Det finns många olika undervisningsmetoder i samspel med varierade tillämpningar som används i läsundervisningen, frågan är vilka som anses speciellt främjande. LÄS MER