Sökning: "tvåspråkighet"

Visar resultat 1 - 5 av 293 uppsatser innehållade ordet tvåspråkighet.

 1. 1. Modersmål – ett behövligt verktyg? : En kvalitativ studie om modersmålets betydelse för elevers övriga skolarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Lina Shubbar; [2021]
  Nyckelord :Modersmålsundervisning; framgång; skolarbete; utmaningar och möjligheter i modersmålsundervisning;

  Sammanfattning : Examensarbeten ämnar att öka kunskapen om modersmålets betydelse för elevens lärande och framtid. Arbetet belyser utmaningar och möjligheter med modersmålsundervisning som elever och modersmålsläraren möter under modersmålsundervisningen samt vilka faktorer som kan förhindra utvecklandet av denna undervisning. LÄS MER

 2. 2. Matematikterminologi på svenskt teckenspråk i matematikundervisning : En empirisk undersökning med fokus på lärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Yudiana Yang; [2021]
  Nyckelord :döv; matematikterminologi; matematik; multimodalitet; teckenkartläggning; teckenspråk; translanguaing; transspråkande; tvåspråkighet;

  Sammanfattning : Det är känt sen tidigare att det finns brister inom matematikterminologi på svenskt teckenspråk. Samtidigt har det noterats att många döva elever inte lyckats nå de nationella målen i matematik. Syftet med detta examensarbete är att undersöka matematikterminologin på svenskt teckenspråk samt behovet av att utveckla den. LÄS MER

 3. 3. ”Det är inte så att vi har ett språk, vi har ju många” : En studie om förskollärares strategier i arbetet med barns modersmålsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emelie Lundin; [2021]
  Nyckelord :Likvärdighet; modersmål; strategier; tvåspråkighet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att analysera hur förskollärare, i en mångkulturell förskola, arbetar med barns modersmålsutveckling. I studien har jag utgått ifrån frågeställningarna: vilka utmaningar och möjligheter stöter förskollärare på i arbetet med barns modersmålsutveckling? Vilka strategier använder förskollärare sig av i arbetet med barns modersmålsutveckling? Hur arbetar förskollärare med likvärdighetsuppdraget i relation till barns modersmålsutveckling?   Studien utgår ifrån en kvalitativ metod med hjälp av semi-strukturerade intervjuer med ljudupptagning. LÄS MER

 4. 4. Att undervisa nyanlända i ämnet engelska : En studie om vilka utmaningar som väntar den lärare som ska undervisa nyanlända elever i engelska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Magdalena Rydersten; [2021]
  Nyckelord :Multilinguism; Nyanlända; engelskundervisning; utmaningar; tredjespråk;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka vilka ämnesmässiga och pedagogiska utmaningar som väntar den lärare som ska undervisa nyanlända elever i engelskämnet. Studiens bakgrund presenterar viktiga begrepp inom området för studien, som exempelvis definitionen av nyanlända, innebörden av tvåspråkighet och flerspråkighet samt kodväxling och transspråkande. LÄS MER

 5. 5. FLERSPRÅKIGHET I UNDERVISNINGEN

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Khayala Asgarova; [2020-11-10]
  Nyckelord :flerspråkighet; bakgrund; språkutveckling; tvåspråkighet; modersmålsundervisning; nyanlända elever; interaktion;

  Sammanfattning : Språk har en unik betydelse och en central funktion i skolan. Dagens skolor blir alltmer flerspråkiga och de flerspråkiga eleverna behöver mer stimulans och stöttning för att kunna utveckla sina kunskaper. LÄS MER