Sökning: "tvåspråkighet"

Visar resultat 1 - 5 av 286 uppsatser innehållade ordet tvåspråkighet.

 1. 1. Lärares uppfattningar om att främja andraspråkselevers läsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Annika Lund; Amanda Petersson; [2020]
  Nyckelord :andraspråkselever; Billingualism; Interaktion; L2 students´; modersmål; native language; samtal; skolspråk; vardagsspråk; tvåspråkighet;

  Sammanfattning : För att kunna erbjuda en främjande läsutveckling för andraspråkselever krävs mycket arbete och en medvetenhet om alla enskilda elevers behov. Det finns många olika undervisningsmetoder i samspel med varierade tillämpningar som används i läsundervisningen, frågan är vilka som anses speciellt främjande. LÄS MER

 2. 2. Motivation för modersmålsundervisning i japanska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hisayo Majstrovic Oki; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Motivation är en mycket viktig nyckel till en bra utbildning. En stor utmaning för oss pedagoger är att graden av elevers motivation varierar mycket och därför ämnar jag studera och analysera vilka möjliga faktorer som påverkar deras motivation att lära sig modersmålet. LÄS MER

 3. 3. Metoder som pedagoger i språkbadsförskolor använder för att stödja kommunikationen med barnen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Lisa Cederberg; Desmond Manu; [2019-02-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att visa vilka metoder pedagoger i språkbadsförskolor använder för att stödja barnen i deras andraspråksutveckling. Eftersom språkbad som utbildningsform inte existerar i Sverige åkte vi till Finland för att studera metoder pedagoger i språkbadsförskolor använder för att göra sig själva förstådda eller för att uppmuntra barnen att uttrycka sig. LÄS MER

 4. 4. Flerspråkighet och samspel : Förskollärares syn på integreringen av barn med svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Petra Kaatari; Lina Ström; [2019]
  Nyckelord :förskola; förskolans läroplan; förutsättningar; kodväxling; modersmål; translanguaging; tvåspråkighet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att öka kunskapen om förskollärares uppfattningar om möjligheterna att arbeta med integrering av barn med svenska som andraspråk i verksamheten. Den metod som har använts är kvalitativa intervjuer, både enskilda- och par-intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Att utveckla ett ordförråd : En systematisk litteraturstudie om metoder för att utveckla ordförråd hos barn och elever med dövhet och hörselnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Joakim Holmgren; Annie Goebel; [2019]
  Nyckelord :Dövhet och hörselnedsättning; utveckling av ord och begrepp; metod; tvåspråkighet; talspråkighet.;

  Sammanfattning : Barn med dövhet och hörselnedsättning får inte som normalhörande barn tillgång det talade språket automatiskt via hörseln. Ord och begrepp måste läras in på ett medvetet och systematiskt sätt för att denna elevgrupp inte ska komma efter i språkutvecklingen. LÄS MER