Sökning: "tvåspråkighet"

Visar resultat 1 - 5 av 291 uppsatser innehållade ordet tvåspråkighet.

 1. 1. Matematikterminologi på svenskt teckenspråk i matematikundervisning : En empirisk undersökning med fokus på lärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Yudiana Yang; [2021]
  Nyckelord :döv; matematikterminologi; matematik; multimodalitet; teckenkartläggning; teckenspråk; translanguaing; transspråkande; tvåspråkighet;

  Sammanfattning : Det är känt sen tidigare att det finns brister inom matematikterminologi på svenskt teckenspråk. Samtidigt har det noterats att många döva elever inte lyckats nå de nationella målen i matematik. Syftet med detta examensarbete är att undersöka matematikterminologin på svenskt teckenspråk samt behovet av att utveckla den. LÄS MER

 2. 2. Att undervisa nyanlända i ämnet engelska : En studie om vilka utmaningar som väntar den lärare som ska undervisa nyanlända elever i engelska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Magdalena Rydersten; [2021]
  Nyckelord :Multilinguism; Nyanlända; engelskundervisning; utmaningar; tredjespråk;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka vilka ämnesmässiga och pedagogiska utmaningar som väntar den lärare som ska undervisa nyanlända elever i engelskämnet. Studiens bakgrund presenterar viktiga begrepp inom området för studien, som exempelvis definitionen av nyanlända, innebörden av tvåspråkighet och flerspråkighet samt kodväxling och transspråkande. LÄS MER

 3. 3. FLERSPRÅKIGHET I UNDERVISNINGEN

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Khayala Asgarova; [2020-11-10]
  Nyckelord :flerspråkighet; bakgrund; språkutveckling; tvåspråkighet; modersmålsundervisning; nyanlända elever; interaktion;

  Sammanfattning : Språk har en unik betydelse och en central funktion i skolan. Dagens skolor blir alltmer flerspråkiga och de flerspråkiga eleverna behöver mer stimulans och stöttning för att kunna utveckla sina kunskaper. LÄS MER

 4. 4. Att tänka för att tala om rörelse på franska : en kontrastiv studie i hur svenska franskstudenter uttrycker spatial rörelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Allmän språkvetenskap

  Författare :Martin Olsson; [2020]
  Nyckelord :rörelsetypologi; rörelsesituation; V-språk; S-språk; manner salience; conflation pattern; franska; tvåspråkighet; psykolingvistik; spårkinlärning; motion typology; motion event; V-language; S-language; French; bilinguism; psycholinguistics; language acquisition; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : It is well known within typological linguistics that the expression of motion is language-specific. In Swedish the manner of a motion is typically expressed in a verb while the path of motion is expressed in a satellite connected to the verb (S- languages), whereas, in French, typically the path of motion is expressed in the verb and the manner is omitted. LÄS MER

 5. 5. Translanguaging som verktyg för lärande -En undersökning av lärares erfarenheter av undervisning inom SO förelever i processen att lära sig svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Malin Blomquist; Daniela Padilla; [2020]
  Nyckelord :Translanguaging; tvåspråkighet och flerspråkighet; sociokulturellt perspektiv; den proximala utvecklingszonen; elever i processen att lära sig svenska som andraspråk; nyanlända elever;

  Sammanfattning : Eftersom skolan idag är multikulturell vill vi ta reda på lärares inställningartill translanguaging som ett verktyg för att stödja dessa elever att uppnå kunskapskraven i SO.Syftet med uppsatsen är att undersöka lärares erfarenheter inom undervisning av elever iprocessen att lära sig svenska som andraspråk i SO. LÄS MER