Sökning: "tv-serie"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade ordet tv-serie.

 1. 1. Kvinnans tid är nu : En kvalitativ innehållsanalys av kvinnliga karaktärers representationer i TV-serien ”Vår tid är nu”

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Rebecca Wetterlöv; Isabelle Bringert; [2020]
  Nyckelord :representation; construction; Vår tid är nu ; gender; popular culture; TV Series; women s history; feminism; representation; konstruktion; Vår tid är nu ; genus; populärkultur; TV-serie; kvinnohistoria; feminism;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning var att genom en innehållsanalys undersöka hur de kvinnliga karaktärerna Maggan, Nina och Christina representeras i förhållande till deras roll och maktposition i samhället i TV-serien Vår tid är nu. Vidare har vi undersökt hur dessa framställningar skiljer sig åt i första respektive sista säsongen i och med feminismens framväxt. LÄS MER

 2. 2. Toxic masculinity i tv-serien Euphoria – Hur framställs toxic masculinity utifrån visualisering genom genusstyrd makt, kamera och icke-verbal kommunikation i tv-serien Euphoria?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sonja Hirvinen; [2020]
  Nyckelord :toxic masculinity; icke-verbal kommunikation; visuell kommunikation; genusstryd makt;

  Sammanfattning : Temat för uppsatsen är toxic masculinity. Problemområdet är visualisering och uppfattning om toxic masculinity i film. Syftet med uppsatsen är att studera genusstyrd makt, kamerans roll och icke-verbal kommunikation från en karaktär präglad av toxic masculinity i tv-serien Euphoria. LÄS MER

 3. 3. För att förstå galenskap måste vi tänka galenskap - en kvalitativ innehållsanalys av bakgrunden till kriminalitet hos seriemördare i den verklighetsbaserade kriminalserien Mindhunter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Tova Wedding; [2020]
  Nyckelord :kriminologi; tv-serie; seriemördare; innehållsanalys; populärkultur; socialisation; sociala band; den ideala förövaren; hegemonisk maskulinitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det som skildras och berättas inom inom populärkulturen kan ofta spegla vårt moderna samhälles konstruerade syn på kriminalitet och andra former av samhälleliga fenomenen. Seriemördare är i vår tid ett av de största populärkulturella fenomenen men förklaringar till seriemord ges sällan eller på ett förenklat sätt. LÄS MER

 4. 4. TV-seriers påverkan på destinationsimage: : En fallstudie om Peaky Blinders och Birmingham

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Christopher Hoffman; Gustav Grönskog; [2020]
  Nyckelord :Film-induced tourism; film tourism; destination image; cognitive image; affective image; conative image; Film-inducerad turism; filmturism; destinationsimage; kognitiv image; affektiv image; konativ image;

  Sammanfattning : Film-induced tourism, or film tourism, is in a simplified sense the phenomenon that occurs when a person visits a place selected by inspiration from a film/TV series. A prerequisite for film tourism is that within a film/TV series, features appear that inspires the viewer to visit either recording locations or other places associated with the film/TV series. LÄS MER

 5. 5. Den nya maskuliniteten : En kvalitativ innehållsanalys av maskuliniteter i Netflix-serien Sex Education

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Amanda Mårtensson; Noah Fernström; [2020]
  Nyckelord :masculinity; stereotypes; tv-series; Sex Education; representation; hegemony; maskulinitet; stereotyper; tv-serie; Sex Education; representation; hegemoni;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to identify how the leading male characters in the Netflix series Sex Education were represented through a qualitative content analysis. The theories used in this thesis are Stuart Hall’s representation theory and R.W Connell's theory of hegemonic masculinity. LÄS MER