Sökning: "tvingade"

Visar resultat 1 - 5 av 201 uppsatser innehållade ordet tvingade.

 1. 1. Frihet under ansvar. En studie om motivation och arbetstillfredsställelse hos tjänstemän

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kajsa Arvidsson; Christopher Samuelsson; [2022-02-15]
  Nyckelord :Gränslöst arbete; motivation; medarbetarskap; arbetstillfredsställelse; distansarbete;

  Sammanfattning : Att arbeta hemifrån eller från annan plats har länge inneburit en individuell överenskommelse med arbetsgivaren. I takt med den informationsteknologiska utvecklingen har tjänstemän kunnat erbjudas möjligheten att arbeta hemifrån, med följden att arbetet kan tas ut från sin tidsrumsliga begränsning. LÄS MER

 2. 2. Hybrid är det nya normala : En kvalitativ studie om förhoppningarna om arbetslivet efter påtvingat distansarbete.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Moa Anttila; Jenný Jensdóttir; [2022]
  Nyckelord :teleworking; remote working; future work life; hybrid work; arbets- och organisationspsykologi; distansarbete; framtida arbetsliv; hemarbete; hybridarbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka de förhoppningar som kontorsanställda hade om hur ett framtida arbetsliv, enligt deras mening, bör te sig efter det att de har blivit tvingade att arbeta på distans. Studien genomfördes med kvalitativa semistrukturerade intervjuer med bekvämlighetsurval kombinerat med snöbollsurval vilket resulterade i tolv intervjudeltagare (n=12). LÄS MER

 3. 3. Digital vägledning efter coronapandemin : En kvalitativ studie om studie- och yrkesvägledares förhållningssätt till digital vägledning efter coronapandemin

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Daniel Möcklö; Johan Hebro; [2022]
  Nyckelord :Studie- och yrkesvägledning; digital vägledning; face-to-face-samtal; coronapandemi; kommunikation.;

  Sammanfattning : Från och med 1 april 2022 klassas inte längre Covid-19 som en allmänfarlig- eller samhällsfarlig sjukdom och restriktionerna som tidigare tvingade fram digital vägledning i skolor gäller inte längre.Studiens syfte och frågeställning är att undersöka hur studie- och yrkesvägledare förhåller sig till digital vägledning efter covid-19 pandemin och vilka fördelar- samt nackdelar de upplevt med digital vägledning. LÄS MER

 4. 4. Ledarskap på distans : En kvalitativ fallstudie på hur förutsättningarna förändrats för ledare på en storbank i Sverige till följd av Covid19-pandemin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Patrik Johansson; Terza Said; [2022]
  Nyckelord :Remote leadership; remote work; flexible work arrangements; Ledarskap på distans; distansarbete; flexibla arbetsförhållanden;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka ledarskap på distans och urskilja skillnader från traditionellt ledarskap i en svensk storbank. Covid-19 penademin förändrade storbankens förutsättningar och tvingade fram en strukturförändring från kontors baserat arbete till distansarbete. LÄS MER

 5. 5. CSR:s påverkan inom B2B- marknaden : En kvalitativ studie om hur företags CSR- motiv påverkar kunder inom B2B-marknaden

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Ludvig Assarsson; Axel Salqvist; [2022]
  Nyckelord :CSR; legitimitet; transparens; motiv; företagskunder;

  Sammanfattning : Användningen av begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) inom företagande har de senaste åren fått stor spridning och blivit viktigare för företag att arbeta med. På grund av den framfart CSR har haft känner sig företagen tvingade att arbeta med dessa frågor för att överleva på marknaden. LÄS MER