Sökning: "two-dimensional echocardiography"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden two-dimensional echocardiography.

 1. 1. INVERKAN AV LEFT VENTRICULAR ASSIST DEVICE PÅ HÖGERKAMMARFUNKTION EFTER HJÄRTTRANSPLANTATION

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Arvin Akbari; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Då ingen medicinsk behandling längre är tillräcklig anses hjärttransplantation vara det slutliga alternativet för patienter med svår hjärtsvikt (stadie IV). Dock ges endast ett fåtal patienter möjligheten till att få ett nytt hjärta, vilket bland annat beror på organbrist, långa väntetider och annan komorbiditet. LÄS MER

 2. 2. JÄMFÖRELSE AV VÄNSTER FÖRMAKSVOLYM I APIKAL TVÅKAMMARPROJEKTION, INSPELADE MED TVÅ OLIKA ULTRALJUDS GIVARE (S5-1 OCH X5-1)

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Nasrin Latifpour; [2018]
  Nyckelord :apikal tvåkammarprojektion; S5-1 givare; Simpson s biplanmetod; tvådimensionell ekokardiografi; vänster förmak; vänster förmaksvolym; X5-1 givare; apical two chamber view; left atrium; left atrial volume; S5-1 transducer; Simpson s biplane method; two-dimensional echocardiography; X5-1 transducer;

  Sammanfattning : Abstrakt: Vänster förmaksstorlek har prognostisk betydelse inom kardiologi. Det finns generellt enighet om att vänster förmaksvolymmätning (VFV) är det bästa mätmåttet av vänster förmaksstorlek. För närvarande används S5-1 som är en phased array givare, som första val, för att avbilda 2-dimensionella två- och fyrkammarvyer. LÄS MER

 3. 3. JÄMFÖRELSE MELLAN TVÅ METODER FÖR BEDÖMNING AV VÄNSTER FÖRMAKSVOLYM

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Nyaz Kakahama; [2018]
  Nyckelord :Förmaksvolym;

  Sammanfattning : Kakahama N. Jämförelse mellan två metoder för bedömning av vänster förmaksvolym. Examensarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap, 15 högskolepoäng. Malmö Universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, Institutionen för Biomedicinsk vetenskap, 2018. LÄS MER

 4. 4. LONGITUDINELL VÄGGRÖRLIGHET I VÄNSTER KAMMARE SOM ETT MÅTT PÅ SYSTOLISK VÄNSTERKAMMARFUNKTION

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Haris Zilic; [2016]
  Nyckelord :Ekokardiografi;

  Sammanfattning : Vänsterkammares ejektionsfraktion (VKEF) är idag en av de vanligaste och mest betydelsefulla parametrarna vid ekokardiografiska under-sökningar. VKEF ger ett mått på hur stor mängd slutdiastolisk kammarvolym som pumpas ut under systole. LÄS MER

 5. 5. JÄMFÖRELSE AV MANUELL- OCHAUTOMATISK MÄTNINGAV SLAGLÄNGDEN ÖVERVÄNSTRA KAMMARENS UTFLÖDESTRAKTI TVÅDIMENSIONELL EKOKARDIOGRAFI

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Hamda Hassan; Magdalena Klos-Piontek; [2016]
  Nyckelord :Slaglängden VTI ; Slagvolym SV ; Tvådimensionell ekokardiografi 2D ; Systolisk funktion; Metodjämförelse;

  Sammanfattning : Tvådimensionell ekokardiografi som en icke-invasiv metod används bl.a. vid bedömning av systolisk vänsterkammarfunktion. Slagvolym (SV) är den mängd blod hjärtat pumpar ut under systole och används för vidareberäkningar av hjärtminutvolym (CO) och cardiac index (CI). LÄS MER