Sökning: "two-source hypothesis"

Hittade 1 uppsats innehållade orden two-source hypothesis.

  1. 1. Messiashemligheten. En undersökning av Jesus hemliga identitet i utvalda texter i Markusevangeliet, i jämförelse med Matteus- och Lukasevangeliet

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

    Författare :Anna Veres; [2016-07-05]
    Nyckelord :Messianic secret; synoptic gospel; two-source hypothesis; Messiah; leprosy; Mosaic law; exorcism;

    Sammanfattning : The purpose of this study was to research the secrecy of Jesus identity in the synoptic gospels, with a special focus on the gospel of Mark. It was the late theologian William Wrede who coined the term Messianic Secret, in 1901. LÄS MER