Sökning: "tydliggörande pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade orden tydliggörande pedagogik.

 1. 1. Barn med intellektuell funktionsnedsättning i förskolan : Förskollärares uppfattningar om att möta barn med intellektuell funktionsnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Käll; [2023]
  Nyckelord :Specialpedagogik; Intellektuell funktionsnedsättning; Förskola; Inkludering; Delaktighet; Undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att genom intervjuer undersöka möjligheter och hinder för barn medintellektuell funktionsnedsättning att utvecklas och lära tillsammans med andra barn iförskolan. Detta genom att studera förskollärares uppfattningar kring på vilket sätt de möjliggöratt barn med IF får vara delaktiga och inkluderade i den undervisning som bedrivs på förskolan. LÄS MER

 2. 2. Autismvänliga miljöer i förskolan : En enkätstuide om autismvänliga miljöer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Wilma Eriksson Fältebrant; Diana Jalal; [2023]
  Nyckelord :ASD; Autism spectrum disorder; learning environments; special educational perspectives; AST; Autismspektrumtillstånd; lärmiljöer; specialpedagogiska perspektiv;

  Sammanfattning : The following study focuses on autism-friendly learning environments designed in preschool. The aim of this study is to find out if the knowledge and experience of the teachers in Swedish preschools is sufficient to design adapted in-house environments for children with autism spectrum conditions. LÄS MER

 3. 3. En tillgänglighetsanpassad problemlösning i matematik : En systematisk litteraturstudie som undersöker huruvida matematisk problemlösning kan tillgänglighetsanpassas utifrån exekutiva funktioner.

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Emma Hogenfält; [2023]
  Nyckelord :Matematisk problemlösning; exekutiva funktioner; adhd; arbetsminne; inkludering; tydliggörande pedagogik.;

  Sammanfattning : Arbetsområdet för denna systematiska litteraturstudie valdes utifrån observationer attdet råder meningsskillnad inom forskning för adhd och huruvida diagnosen påverkarelevers skolframgång. Forskning har börjat undersöka om och i sådant fall hurexekutiva funktioner korrelerar med adhd, men i mindre utsträckning vad det kanbetyda för skolpraktiken. LÄS MER

 4. 4. Tydliggörande pedagogik - vision eller verklighet? : En kvalitativ studie med fokus på tydliggörande pedagogik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Anki Forsman; Amanda Pekkala; [2023]
  Nyckelord :förskola; inkludering; specialpedagogik; tydliggörande pedagogik; tydliggörande verktyg;

  Sammanfattning : Denna studie har fokus på tydliggörande pedagogik i förskolan, med syfte att bidra med kunskap om hur denna pedagogik tillämpas i förskolans vardagliga arbete. Utgångspunkten var en kvalitativ forskningsansats, där datainsamlingen utgick från strukturerade observationer och semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Inkludering på fritidshemmet : En kvalitativ analys av intervjuer med fritidshemspersonal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Annika Strömstedt; [2023]
  Nyckelord :Inclusion; Participation; Clarifying pedagogy; Relationships; Adjustments; Leisure centres; Inkludering; Delaktighet; Tydliggörande pedagogik; Relationer; Anpassningar; Fritidshem;

  Sammanfattning : I skolan så ska utbildningen vara likvärdig, och det betyder att man behöver ta hänsyn till elevers olika förutsättningar och behov. Att skapa en verksamhet som är anpassad för alla individer, vilket betyder att ibland behöver man göra anpassningar. LÄS MER