Sökning: "tydliggörande"

Visar resultat 1 - 5 av 115 uppsatser innehållade ordet tydliggörande.

 1. 1. UNDERVISNINGSSTATEGIER SOM FRÄMJAR LÄRANDE FÖR ELEVER I BEHOV AV STÖD En jämförande studie av sex mellanstadielärares strategier i klassrummet i grundskola och grundsärskola

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Linda Larsson; Beatrice Silfver Hellman; Hilda Vindlycke; [2020-01-16]
  Nyckelord :Undervisningsstrategi; grundsärskola; grundskola; nära lärarskap; förutsägbarhet; struktur; tydliggörande; informationstolkning; uppmärksamhet;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med studien är att undersöka och jämföra vilka undervisningsstrategier lärare i grundskola och grundsärskola använder i klassrummet för att främja lärande hos elever i behov av stöd genom att besvara följande syftesfrågor; Vilka undervisningsstrategier använder lärare för att främja lärande hos elever i behov av stöd? Vilka likheter och skillnader i val av undervisningsstrategier kan vi se mellan lärare i grundskola och grundsärskola?Teori:Studien använder socialkognitiv teori, med begreppen self-efficacy och human agency, i kombination med sociokulturell teori, där elever lär i samspel.Metod:Som metod användes ett kvalitativt tillvägagångssätt med observation och gruppintervju. LÄS MER

 2. 2. Flickorna som gör allt för att passa in : Förskolans specialpedagoger beskriver flickor i svårigheter och de insatser som behövs

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Christina Sandelius; Sara Ströberg; [2020]
  Nyckelord :Lek; psykisk ohälsa; samarbete; tydliggörande pedagogik;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att bidra med kunskap om och hur flickor i svårigheter uppmärksammas i förskolan och vilka pedagogiska metoder och anpassningar som används för flickor i svårighet som kan tyda på autism och attention deficit hyperaktivitet disorder (ADHD), hur de uppmärksammas och vilka insatser som sätts in. Studiens frågeställningar var hur specialpedagoger beskriver att de uppmärksammar flickor med svårigheter som tyder på autism och ADHD, hur beskriver specialpedagoger arbetet med insatser i förskolan, vilken kunskap anser specialpedagoger behövs för att förstå problematiken kring dessa flickor. LÄS MER

 3. 3. Tillgänglig och tydliggörande? -Förskollärares arbete med den fysiska miljön i förskolan ur ett verksamhetsteoretiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Malin Petersen; [2020]
  Nyckelord :Fysisk miljö; Förskola; Förskollärare; Tillgänglighet; Tydliggörande;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Petersen, Malin (2020). Tillgänglig och tydliggörande? -Förskollärares arbete med den fysiska miljön i förskolan ur ett verksamhetsteoretiskt perspektiv. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Stöd i förskolan genom Tydliggörande pedagogik – Ett specialpedagogiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anela Jelacic; Sandra Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Förskola; TEACCH; Tydliggörande pedagogik; stöttning; scaffolding;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Jelacic, Anela., Nilsson, Sandra (2020). Stöd i förskolan genom Tydliggörande pedagogik – Ett specialpedagogiskt perspektiv. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Lärare och fritidspedagogers uppfattningar om Tydliggörande pedagogik

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Frida Nordkvist; Elise Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Specialpedagogik; Struktur; TEACCH; Tydliggörande pedagogik; Visuellt stöd;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Nilsson, Elise & Nordkvist, Frida (2020). Lärare och fritidspedagogers uppfattningar om Tydliggörande pedagogik. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER