Sökning: "tydlighet"

Visar resultat 1 - 5 av 923 uppsatser innehållade ordet tydlighet.

 1. 1. Elevhälsoteamets organisation - ett frirum En intervjustudie med elevhälsoansvariga på högstadieskolor

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jenny Lind; Zeke Olofson; [2020-01-16]
  Nyckelord :Elevhälsa; Elevhälsoteam; EHT; Organisation Frirum;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa och jämföra hur elevhälsoansvariga beskriver hur EHT:s arbete är organiserat på ett antal svenska högstadieskolor. Frågeställningar: Vilka professioner väljer skolorna att ha i sitt EHT? Hur ser EHT:s ärendegång ut? Hur och när sker samarbete och återkoppling till övrig personal på skolorna? Varför har skolorna valt att organisera EHT:s arbete på det sätt de gör? Vilka för- och nackdelar ser elevhälsoansvariga med sin organisation och vilka utvecklingsmöjligheter ser de?Studien lyfter olika organisationsteorier, forskning kring skolan som organisation samt tidigare forskning kring elevhälsans arbete och organisation. LÄS MER

 2. 2. GRAMMATIK I SKRIVUNDERVISNINGEN FÖR NYANLÄNDA GYMNASIEELEVER En aktionsforskningsstudie

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Mikaela Eek; [2020-01-07]
  Nyckelord :Andraspråksutveckling; aktionsforskning; formativ undervisning; skrivundervisning; grammatik;

  Sammanfattning : Syfte:Studiens syfte är att undersöka om och hur formativ undervisning, för att stärka andraspråkselevers förmåga att skriva på svenska, kan baseras på deras grammatiska misstag i skriftlig produktion.Teori:Grunden för studien utgörs av aktionsforskningsperspektivet, vars övergripande syfte är att utveckla och förbättra lärares praktik (Carr & Kemmis, 1986; Rönnerman, 2012). LÄS MER

 3. 3. Förskollärares arbete med hållbar utveckling : En kvalitativ intervjustudie om förskollärares arbete med den miljömässiga dimensionen av hållbar utveckling innan och efter nya läroplanen Lpfö 18.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Carin Sandberg; [2020]
  Nyckelord :preschool; preschool teachers´ work; sustainable development; Lpfö 18; environment; förskola; förskollärares arbete; hållbar utveckling; Lpfö 18; miljö;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa hur läroplanen Lpfö 18 och det nya uppdraget runt hållbar utveckling har påverkat förskollärarnas miljömässiga arbete. Metoden som har använts för att besvara syftet är semistrukturerade kvalitativa intervjuer där sju förskollärare deltog i studien. LÄS MER

 4. 4. Föreningsaktiva elevers syn på tävling i idrott och hälsa : En kvalitativ studie kring pojkars motivation och tävlingsmoment i skolan

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Daniel Johansson; [2020]
  Nyckelord :Föreningsaktiva; idrott och hälsa; motivation; self-determination theory; tävlingsmoment.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka vad föreningsaktiva gymnasieelever tycker om idrott och hälsa samt hur deras motivation påverkas, då främst tävlingsmomenten. Undersökningen genomfördes genom kvalitativa intervjuer där respondenterna bestod av gymnasieelever som fick svara på frågor kring hur de upplevde idrott och hälsa under deras tid på högstadiet. LÄS MER

 5. 5. Vattenkraft: omställning och anpassning : Hand i hand, eller stick i stäv?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Liv Ragnarsson; [2020]
  Nyckelord :vattenkraft; förnyelsebar energi; ekosystem; biologisk mångfald; miljöanpassning;

  Sammanfattning : Svensk vattenförvaltning står inför nya utmaningar då rådande klimatförändringar kräver en snabb omställning till 100 procent förnybar elproduktion, med vattenkraft som betydelsefullt element. Samtidigt utgör vattenverksamheterna ett hot mot den lokala ekologin och biodiversiteten. LÄS MER