Sökning: "typiska manliga och kvinnliga yrken"

Hittade 1 uppsats innehållade orden typiska manliga och kvinnliga yrken.

  1. 1. Teknikundervisning utan könsroller

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

    Författare :Ulf Rüdén; [2008]
    Nyckelord :Manligt och kvinnligt; utbildning och yrken; typiskt manliga gymnasieutbildningar.;

    Sammanfattning : Det här arbetet handlar till stor del om huruvida teknikundervisningen som genomförs i grundskolans senare del har påverkat flickors val av gymnasieutbildning. De flickor som går på typiska manliga utbildningar har varit utgångspunkt för den här studien. LÄS MER