Sökning: "typningsmetoder"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet typningsmetoder.

  1. 1. Metoder för påvisande av MRSA hos häst

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

    Författare :Antonia Corin; [2013]
    Nyckelord :MRSA; häst; påvisande; testmetoder; typningsmetoder; provtagning; förekomst;

    Sammanfattning : Meticillinresistenta Staphylococcus aureus är ett växande problem inom hästmedicinen och orsakar svårbehandlade infektioner världen över. Resistensen utvecklas genom att stafylokocker erhåller en gen, mecA, som ändrar β-laktamantibiotikas målstruktur. LÄS MER