Sökning: "tyst kunskap socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden tyst kunskap socialt arbete.

 1. 1. “Man önskar att man hade haft mer tid att sitta och prata...” : En kvalitativ studie om undersköterskors uppfattningar och upplevelser att arbeta med äldres psykiska ohälsa på särskilt boende

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Veronica Jörnbring; Patricia Espinoza; [2022]
  Nyckelord :nursing’s home; psychosocial support; assistant nurses’ competence; mental illness; elderly s mental health; working conditions in elderly care; äldreboende; psykosocialt stöd; undersköterskors kompetens; psykisk ohälsa; äldres psykiska hälsa; arbetsförutsättningar i äldreomsorgen;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka vårdpersonals uppfattningar och upplevelser av sina arbetsförutsättningar samt den egna kompetensen i möte med äldre med psykisk ohälsa. För att göra detta har författarna gjort en kvalitativ studie med tematisk analys. Sju undersköterskor som arbetar på särskilt boende har intervjuats. LÄS MER

 2. 2. "Så tyst har det aldrig varit" : En kvalitativ studie om covid-19 pandemins påverkan på kvinnojourer i Skåne

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ida Rasmusson; [2022]
  Nyckelord :change; cooperation; covid-19 pandemic; impact; social services; social work; women’s shelter; covid-19 pandemin; förändring; kvinnojour; påverkan; samverkan; socialt arbete; socialtjänst;

  Sammanfattning : Covid-19 pandemin har kommit att göra en global påverkan och risken för mäns våld mot kvinnor i nära relationer har således ökat. Syftet med denna studie är att undersöka hur kvinnojourers arbete och insatser, samt deras samverkan med socialtjänsten, har kommit att påverkas och förändras av covid-19 pandemin och om nya insatser har implementeras. LÄS MER

 3. 3. Redo för suicid? : Kunskapsbehov hos yrkesverksamma socionomer i arbete med suicid.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Pär Andersson; Vilma Andersen; [2022]
  Nyckelord :Suicide; Social workers; knowledge; Master of Social Work; Suicid; yrkesverksamma socionomer; kunskap; socionomutbildning;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att öka förståelsen för vilka kunskapsbehov yrkesverksamma socionomer upplever i arbetet med suicid och bygger på en kvalitativ intervjustudie med sex yrkesverksamma socionomer som arbetar inom olika områden inom socialt arbete och med varierande lång yrkeserfarenhet. Resultatet visar att yrkesverksamma socionomer anser att det råder en kunskapsbrist gällande ämnet suicid i socionomutbildningen men att utbildningen tillfört andra kunskaper som kan anses behjälpliga i arbetet med suicid. LÄS MER

 4. 4. Att bedöma barns mognad : Socialsekreterares resonemang i bedömningen av barns mognad

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Maja Nilsson; Ebba Johansson; [2021]
  Nyckelord :skön; barns mognad; socialsekreterare; socionom; bedömning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur socialsekreterare resonerar i bedömningen av barns mognad. Studien bygger på vinjettintervjuer med sex socialsekreterare som alla arbetar med utredning inom barn och unga. Efter ordagrann transkribering av intervjuerna analyserades materialet genom en kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 5. 5. Tyst kunskap i socialt arbete : handling för hopp och hävstång (eller att få syn på kunskap genom upptäcktsfärder kors och tvärs)

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Edith Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Tacit knowledge; Social work; The tacit dimension; Practical knowledge; Reflection; Social work practice; Reflective practitioner; Implicit knowledge; Tyst kunskap; Socialt arbete; Den tysta dimensionen; Praktisk kunskap; Reflektion; Reflekterande praxis; Reflekterande praktiker; Implicit kunskap;

  Sammanfattning : Begreppet tyst kunskap är centralt i uppsatsen och utgår från Polanyis förståelse att vi kan veta mer än vi kan säga. Syftet med uppsatsen är att utforska begreppet tyst kunskap med utgångspunkt i Polanyis teori om tyst kunskap. LÄS MER