Sökning: "tyst kunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 296 uppsatser innehållade orden tyst kunskap.

 1. 1. Att främja samtal om döden: En litteraturstudie ur omvårdnadspersonalens perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :John Al-morad; Peter Ivarsson; [2019]
  Nyckelord :Döden; Emotionell support; Kommunikation; Omvårdnad; Metoder; Communication; Death; Emotional support; Methods; Nursing;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning visar att döende personer har ett stort behov av att kunna samtala om döden för emotionellt stöd samt för att kunna bearbeta sina känslor och få en bra sista tid i livet. Dock saknar omvårdnadspersonal utanför palliativa avdelningar i stor utsträckning kunskap och kompetens för detta, vilket får till följd att samtal om döden mellan personal och patient ofta uteblir. LÄS MER

 2. 2. Samarbetsviljans roll i att överbrygga kulturella skillnader mellan företag i läkemedelsbranschen.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Lenasson; Malcolm Lyth Waters; [2019]
  Nyckelord :Kunskapsöverföring; absorptiv kapacitet; spridningskapacitet; tyst kunskap; samarbetsvilja; kulturdistans;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur kulturell distans påverkar kunskapsöverföring utifrån en kvalitativ studie på ett litet svenskt läkemedelsföretag. Vi har utgått från en modell för kunskapsöverföring som tar hänsyn till förutsättningar för mottaglighet av ny kunskap, kulturella skillnader och inverkan av kulturell distans. LÄS MER

 3. 3. Professionell kompetens i förskolan - En explorativ undersökning kring sex förskollärares upplevelse av sitt bästa professionsjag

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Malmberg Agneta; Agneta Malmberg; [2019]
  Nyckelord :professionskunskap; tyst kunskap; processkvalitet; relationell kompetens; förskola; professional knowledge; tacit knowledge; process quality; relational skills; preschool;

  Sammanfattning : Förskollärares upplevelser av sitt bästa professionsjag bottnar i en förståelse för förskollärareuppdraget. Detta uppdrag omformas ständigt utifrån olika samhälleliga diskurser och styrdokument. LÄS MER

 4. 4. Den tysta kunskapen : Elevers förhållande till hantverkandet i slöjden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Peter Jansson; [2019]
  Nyckelord :tyst kunskap; slöjd; praktiskt kontra teoretiskt; sloyd; grundskolan;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka förståelsen för hur elever beskriver tyst kunskap med fokus på slöjd. För att undersöka detta intervjuades elever i årskurs 6 utifrån en kvalitativ metod baserad på fenomenologi. LÄS MER

 5. 5. Tyst Kunskap : En kvalitativ studie om hur tyst kunskap tas tillvara på inom detaljhandeln

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Kani Korshed Lejon; Ludvig Millqvist; [2019]
  Nyckelord :tacit knowledge; situated learning; legitimate peripheral participation; tyst kunskap; situerat lärande; legitimt perifert deltagande;

  Sammanfattning : In a society where knowledge is more and more valuable, every moment that knowledge can be shared between colleagues is of great importance. According to our earlier personal experiences, we thought that organizations prioritised explicit knowledge and not tacit knowledge. LÄS MER