Sökning: "tyst kunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 320 uppsatser innehållade orden tyst kunskap.

 1. 1. DEN SINNLIGA NÄRVARONS DIMENSIONER En litteraturstudie om den psykoterapeutiska relationens kännetecken och tillblivande

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lisa Johansson; Maria Wallmon; [2020-03-13]
  Nyckelord :den psykoterapeutiska relationen; praktisk kunskap; tyst kunskap; fronesis;

  Sammanfattning : Studien undersöker dels den psykoterapeutiska relationens kännetecken, dels hur psykoterapeuters praktiska kunskaper kommer till uttryck i etablerandet av denna relation. För att söka svar på studiens frågeställningar har författarna studerat litteratur skriven av fyra väl etablerade och erfarna psykoterapeuter, vilka representerar skilda psykoterapiinriktningar. LÄS MER

 2. 2. Det delade förvaltarskapet – Hur BI förändrar ekonomistyrning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefin Landén; Daniel Oldin; [2020-01-28]
  Nyckelord :Business intelligence; management accounting; kvalitativ; intervjustudie; management accounting change; old institutional economics; organisatoriskt lärande; digitalisering;

  Sammanfattning : Digitalisering, som blir ett allt mer prioriterat område på företags agendor, bidrar till förändrade affärsmodeller och bolagsstrukturer samt driver fram förändrade tillvägagångssätt kopplat till beslutsfattande och strategiarbete. Med hjälp av analysverktyg kan redovisningsdata numera användas för bredare, djupare och snabbare analys som förändrar affärsbeslut och allt fler företag investerar i Business Intelligence (BI) för beslutsstöd och rapportering. LÄS MER

 3. 3. Vi vet mer än vi kan tala om : Tyst kunskap i kommunal socialpsykiatri

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Johan Hjärne; Charlotte Ekfeldt; [2020]
  Nyckelord :tyst kunskap; definiera; överföra och värdera; explicit kunskap; fronesis;

  Sammanfattning : Tyst kunskap definieras oftast som abstrakt och svårdefinierbar eftersom den inte kan uttryckas på samma sätt som teoretisk kunskap, därav namnet ”tyst”. Likväl är den tysta kunskapen högt värderad inom de yrkeskategorier som arbetar i människobehandlande organisationer i direkt kontakt med klienter varje dag. LÄS MER

 4. 4. Omsorg, undervisning och dess helhet En kvalitativ studie kring begreppsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Michelle L Krantz; Evelina Holkkola; [2020]
  Nyckelord :barn; dikotomi; förhållningssätt; förskola; förskollärare; omsorg; omsorgsetik; relationellt perspektiv; undervisning;

  Sammanfattning : Abstract Studiens syfte är att undersöka spänningsfältet mellan begreppen undervisning och omsorg, beträffande hur uppdragen tolkas av förskollärare samt huruvida utrymme för närvarande mellanmänskliga möten finns, utifrån våra respondenters upplevda erfarenheter och tankar. Den nya reviderade läroplanen trädde i kraft 2019 och med den en förskola som är mer och mer undervisningscentrerad. LÄS MER

 5. 5. Matematikundervisning i en kommunikativ miljö : En systematisk litteraturstudie om förhållandet mellan en kommunikativ klassrumsmiljö och elevens matematiska lärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Ivana Filipovic; Marta Krzyzanowska; [2020]
  Nyckelord :Språk; kommunikation; interaktion; matematik; matematikundervisning; grundskola; lärande; matematiskt språk och resonemang.;

  Sammanfattning : Detta är en systematisk litteraturstudie vars syfte är att problematisera förhållandet mellan en kommunikativ klassrumsmiljö och elevens matematiska lärande. I studien undersöks även hur vi, lärare kan forma undervisningen för att möjliggöra ett kommunikativt samspel i ämnet matematik där eleven får föra och följa matematiska resonemang i en kommunikativ klassrumsmiljö. LÄS MER