Sökning: "tyst kunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 289 uppsatser innehållade orden tyst kunskap.

 1. 1. NÄR BROAR BYGGS - Blåljuspersonal och relationsbyggande arbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Malin Magnusson; Tove Gustavsson; [2018-08-29]
  Nyckelord :blåljuspersonal; relationsbyggande arbete; ungdomar; samverkan; tyst kunskap;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att utvärdera blåljuspersonals relations-byggande arbete i brottsförebyggande syfte samt deras samverkan med andra yrkesgrupperna i PAR-projektet. Frågorna vi besvarar är: Hur fungerar blåljuspersonalens relationsskapande arbete gentemot ungdomarna? Hur fungerar samverkan mellan olika yrkesgrupper inom projektet?Metod och material: Materialet för denna utvärdering består av en fokusgruppsintervju med 11 personer som varade i 25 minuter, deltagande observation på sammantaget 32 timmar, tre gruppintervjuer om ca 1 timme vardera samt nio stycken enkäter. LÄS MER

 2. 2. LÄRARES LÄRANDE, REFLEKTION OCH TYSTA KUNSKAP

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Christian Jerhov; [2018-08-25]
  Nyckelord :Kvalitetsarbete; skolutveckling; tyst kunskap; reflektion; The Three-level model of learning; handledning; aktionsforskning; episteme; techne; fronesis;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med undersökningen är att besvara frågorna ” Varför gör lärare som de gör i olika undervisningssituationer?” och ”Hur resonerar och tänker lärare kring sin egen undervisningspraktik under en period av förändring av undervisningen?” Svaren ska ge kunskaper om lärares lärande som kan utveckla organiseringen och planeringen av skolutveckling, systematiskt kvalitetsarbete och kompetensutveckling för lärare.Teori:Studiens teoretiska bakgrund grundas i en tradition där lärares kunskap ses som en tyst och förkroppsligad kunskap vilken genom reflektion och handledning kan frigöras och omformas. LÄS MER

 3. 3. Patientens lidande i vården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ingrid Oders; Josefin Oud; [2018]
  Nyckelord :vårdlidande; bemötande; kommunikation; bekräftelse; upplevelse; klagomål;

  Sammanfattning : Anmälningarna på vården ökar och ses som ett växande problem. Klagomålen handlar framför allt om bemötande, dålig vård, läkemedel och diagnostisering. Vårdlidande är ett lidande som orsakas av vården och beror oftast på personalens oreflekterade handlingar vilka leder till utebliven eller bristfällig vård. LÄS MER

 4. 4. Om vi gör roliga saker så får vi glada elever : En undersökning av påverkansfaktorer och kvalitetskriterier för estetiska projekt i skolmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Anders Olausson; [2018]
  Nyckelord :Estetiska; Konstnärliga och Kreativa projekt i Skola; Musikpedagogik; Musikterapi; Estetisk undervisning; Estetiska läroprocesser; Skolkör; Luciatåg; Träningskolan; Anne Bamford; The wow factor; Tomas Saar; Träningslogik; Linjära eller Meningsskapande arbetsformer; Maximal identitetsinvestering; Tyst kunskap; Tacit knowledge;

  Sammanfattning : En undersökning av estetiska projekt i skolmiljö. I undersökningen intervjuas en musiklärare, en förskoleklasslärare och en musikterapeut som representanter för olika yrkesgrupper som arbetar med estetiska projekt i skolmiljö. LÄS MER

 5. 5. Skådespelerskors nyetablering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mirjana Krisanovic; [2018]
  Nyckelord :skådespelare; nätverkande; mansdominans; etablering; karriärvägledning;

  Sammanfattning : Konkurrensen är svår för skådespelare och arbetsmarknaden är osäker för frilansande inom kulturbranschen. Skådespelarbranschen är mansdominerad. Syftet för denna uppsats är att öka förståelsen för hur svenska skådespelerskor har erfarit nyetablering. LÄS MER