Sökning: "tyst kunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 382 uppsatser innehållade orden tyst kunskap.

 1. 1. Lärande som överlevnadstaktik : En studie om samspelet mellan individuellt lärande och kunskapshantering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Jimmie Broberg; [2022]
  Nyckelord :Organisatoriskt lärande; individuellt lärande; kunskapshantering; olika former av lärande; lärandekultur; ledarskap;

  Sammanfattning : Titel: Lärande som överlevnadstaktik – En studie om samspelet mellan individuellt lärande och kunskapshantering. Syfte: Skapa förståelse för samspelet mellan individuellt lärande och kunskapshantering i en kunskapsintensiv organisation, med särskilt intresse för enheter där krav på uttalad eller formell professions- eller yrkeskunskap saknas. LÄS MER

 2. 2. ”Engagerad ska man vara, men vad innebär det?” : En studie om hur förskollärare och rektorer förstår engagemang i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Mikaela Dahlgren Andreasson; Marianne Sandberg; [2022]
  Nyckelord :Engagemang; förskollärare; förutsättningar; känsla av sammanhang; rektorer; relationell kompetens; tyst kunskap;

  Sammanfattning : Engagemang är ett begrepp som ofta knyts an till förskollärares profession, men är ett forskningsområde som är relativt outforskat. Syftet med studien är därför att undersöka hur förskollärare och rektorer ser på innebörden av att vara engagerad och vilka förutsättningar som behövs för att engagemang ska uppnås i deras dagliga arbete. LÄS MER

 3. 3. Kunskap som resurs : - En fallstudie på Volvo CE om utmaningar och möjligheter inom knowledge management utifrån ledares och medarbetares upplevelser

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Anna Tjärnström; Sara Andersson; [2022]
  Nyckelord :knowledge; knowledge management; knowledge dissemination; explicit and tacit knowledge; organization; kunskap; knowledge management; kunskapsspridning; explicit och tyst kunskap; organisation;

  Sammanfattning : Sammanfattning Datum:                               2022-05-30 Nivå:                                   Magisteruppsats Företagsekonomi, 15 hp Akademi:                            Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalen University Författare:                           Sara Andersson                  Anna Tjärnström                                             (95/03/22)                           (96/03/05) Titel:                                   Kunskap som resurs- En fallstudie på Volvo CE om utmaningar och möjligheter inom knowledge management utifrån ledares och medarbetares upplevelser  Handledare:                        Magnus Linderström Nyckelord:                          kunskap, knowledge management, kunskapsspridning, explicit och tyst kunskap, organisation Forskningsfråga:                    Hur hanterar fallföretaget explicit och tyst kunskap utifrån ledare och medarbetares upplevelser?  Syfte:                                         Syftet med studien var att utifrån fallföretagets utmaningar och möjligheter inom knowledge management få en djupare förståelse för hur dem hanterar kunskap som resurs utifrån ledare och medarbetares upplevelser.  Metod:                                I studien användes fallstudiemetodik med en blandad metod. LÄS MER

 4. 4. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i gymnasieskolan : En intervjustudie

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Lena Bylund; [2022]
  Nyckelord :Beprövad erfarenhet; gymnasieskolan; polyfon; skolutveckling; skolans styrkedja; tyst kunskap; vetenskaplig grund;

  Sammanfattning : Sedan 2010 finns det i Sverige en lag som stadgar att ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (SFS 2010:800 rev. 2020 5§). I detta arbete undersöks hur begreppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet begripliggörs av olika aktörer inom gymnasieskolans styrkedja. LÄS MER

 5. 5. Användbarhetskunskapens hinder : En studie om utmaningar med att sprida användbarhetskunskap bland mjukvaruutvecklare inom organisationer

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Sebastian Berglund; [2022]
  Nyckelord :Usability; knowledge creation; software development; Användbarhet; kunskapsskapande; mjukvaruutveckling;

  Sammanfattning : Usability is a concept that describes the extent to which users can achieve specific goals with effectiveness, efficiency, and satisfaction in a specific context. Despite that many studies have been written about usability and usability tests, surprisingly few have explored how organizations work with usability knowledge. LÄS MER