Sökning: "tyst samordning"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden tyst samordning.

 1. 1. Kriterier för kollektiv dominerande ställning i artikel 102 FEUF : - Ett effektivt sätt att hantera problem på oligopolmarknader?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Cecilia Askvik; Elin Swärdh; [2016]
  Nyckelord :Collective dominance; Kollektiv dominerande ställning;

  Sammanfattning : Europeiska unionens (EU) konkurrenslagstiftning syftar till att upprätthålla effektiv konkurrens på EU:s inre marknad. På en marknad där det råder effektiv konkurrens sätts priserna av utbud och efterfrågan. LÄS MER

 2. 2. Tyst samordning inom Europeiska unionens konkurrensrätt

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten

  Författare :Hanna Silwer; Katinka Tornberg; [2015]
  Nyckelord :Oligopol; FEUF;

  Sammanfattning : De konkurrensrättsliga reglerna finns till för att skydda konsumenter och företag mot förfaranden som snedvrider konkurrensen på en marknad. Det finns många olika typer av marknader, på vilka det föreligger stor risk att det uppstår begränsningar i konkurrensen, varav en är oligopolmarknad. LÄS MER

 3. 3. Missbruk av kollektiv dominans - Särskilt om tyst samordning på oligopolmarknader

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Svensson; [2010]
  Nyckelord :tyst samordning; konkurrensrätt; kollektiv dominans; oligopol; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En oligopolistisk marknad kännetecknas ofta av att det föreligger ett ömsesidigt beroendeförhållande mellan företagen som är verksamma på marknaden. Detta innebär att ett företags uppträdande på marknaden får effekter också för de övriga företagen och att varje enskilt företag måste beakta de andra företagens förväntade reaktion innan det beslutar hur det ska agera på marknaden. LÄS MER