Sökning: "tysta flickor"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden tysta flickor.

 1. 1. Förskollärares upplevelser om barns maktutövande : Utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Siri Estehag; Sofia Karlsson; [2019]
  Nyckelord :makt; dominans; styrning; förskola; genus;

  Sammanfattning : Inledning I samhället finns en generell syn på hur flickor respektive pojkar utövar makt och dominans. Den generella uppfattningen är att flickor använder mer blickar och verbal dominans medan pojkar använder mer fysisk dominans. LÄS MER

 2. 2. Stökiga pojkar och tysta flickor : En kvalitativ studie om skolpersonalens erfarenheter av att upptäcka och arbeta med grundskoleelever med adhd.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Jenny Chaaban Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Gender perspective; adhd; compulsory school; educators; stigma; Genusperspektiv; adhd; grundskolan; pedagoger; stigma;

  Sammanfattning : Syftet  med  studien  har  varit  att  explorativt  undersöka  skolpersonals –specialpe-dagoger och en psykolog –erfarenheter av att upptäcka och arbeta med grundsko-lebarn som har diagnosen adhd. Vidare har syftet varit att studera denna skolperso-nals  uppfattningar  om  skolans  sätt  att  anpassa  undervisningen  till  dessa  elevers behov samt eventuella konsekvenser av en eventuell adhd-diagnos. LÄS MER

 3. 3. Livsberättelser om vägen tillhögre studier. Om skoltiden för elever som diagnostiserats med ADHD

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ulrica Jansson Doverfors; Kajsa Lundgren; [2017]
  Nyckelord :specialpedagogik; stöd; livsberättelse; utvecklingsekologi; ADHD; tysta flickor;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa elevens perspektiv på sin skolgång fram till högre studier för elever diagnostiserade med ADHD. Med livsberättelsen som metod blickar studenten tillbaka på den egna skolgången för att återge sina upplevelser i syftet att identifiera det som varit främjande och betydelsefullt på vägen till högskola och universitet. LÄS MER

 4. 4. Ungdomars oro. Utmaningen att hantera ungdomars oro och ångest i skolan under 2000-talet.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Maria Sannarum; [2015]
  Nyckelord :Förebygga; Ungdomar; Skolan; Ångest; Nyckelord: Oro; Social Sciences;

  Sammanfattning : Ämnet för denna studie är ungdomars oro och ångest i dagens samhälle. Utgångspunkter är rapporter som visar att andelen unga vuxna som känner oro, ängslan och ångest mer än fördubblats de senaste tolv åren. LÄS MER

 5. 5. Tysta flickor och stökiga pojkar : En studie om lärarens roll i konstruktion av genus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Louise Malmberg; Linnea Lovén; [2014]
  Nyckelord :Flickor; pojkar; genus; jämställdhet; lärare;

  Sammanfattning : Tysta flickor och stökiga pojkar –en studie om lärarens roll i konstruktionen av genus. Guiet girls and unruly boys –a study of the teacher’s role in the construction of gender. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur läraren påverkar konstruktionen av genus i klassrummet. LÄS MER