Sökning: "tystnadskultur"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade ordet tystnadskultur.

 1. 1. Bakom stängda dörrar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Lisa Bolander; Paulina Nylander; Rebecka Jörnestrand; [2023-10-21]
  Nyckelord :Förskola; skola; värde; etik; moral; konflikter; lojalitet;

  Sammanfattning : With this essay, we hope to contribute to an understanding of the complex situation many of our future colleague’s face on a daily basis. The purpose of this study is to examine the experiences of preschool personnel regarding the reporting, silencing, or avoidance of addressing violations within the preschool's operations, and the significance of different loyalties and conflicts among preschool educators, principals, and guardians in such circumstances. LÄS MER

 2. 2. Lärares syn på tystnadskultur

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Alice Edblad; Daniel Amby; [2023-09-07]
  Nyckelord :Chef; lärare; tystnadskultur;

  Sammanfattning : Det har påvisats att det finns en tystnadskultur bland lärare i Sverige. Hur den upplevs av lärarna är dock ännu inte klarlagt och syftet med studien är därmed att undersöka hur gymnasielärare i Göteborgsområdet upplever tystnadskultur på deras arbetsplats. LÄS MER

 3. 3. "Jag vill inte alltid behöva se mig om utifrån mitt yrkesval" : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av klientutövat hot och våld

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Helin Darwich; Dilara Tutuncu; [2023]
  Nyckelord :Social worker; Exposure; Client-perpetrated threats and violence; Threats; Violence; Indirect violence; Culture of silence; Professional role; Availability of personal data; Socialsekreterare; Utsatthet; Klientutövat hot och våld; Hot; Våld; Indirekt våld; Tystnadskultur; Yrkesroll; Tillgänglighet av personuppgifter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka socialsekreterares erfarenheter och upplevelser av klientutövat hot och våld i arbetet med barn och unga. Det har gjorts en kvalitativ studie med en semistrukturerad intervjumetod och det har genomförts sex intervjuer. Empirin har tolkats utifrån en tematisk analys och en hermeneutisk meningstolkning. LÄS MER

 4. 4. "Hör inget, ser inget, säger inget" : En kvalitativ studie om hur tystnadskultur och misstro gentemot myndigheter påverkar professionellas arbete

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Nathalie Yared; Stacey Osas; [2023]
  Nyckelord :Misstro; Professionella; Socioekonomiskt utsatta områden; Tystnadskultur; Utmaningar;

  Sammanfattning : I den här kvalitativa studien har vi lyft fram hur tystnadskultur och misstro gentemot myndigheter påverkar det professionella arbetet. Syftet med studien var att förstå hur misstro mot myndigheter och valet att inte samarbeta eller prata med myndigheter påverkar det professionella arbetet med ungdomar. LÄS MER

 5. 5. En straffmätning i förändring och riskerna därtill : Analys av rättens bedömningar i de första kronvittnesdomarna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Elin Nordh; [2023]
  Nyckelord :kronvitte; kronvittnen; 29 kap. 5 a § brottsbalken; 29 kap. 5 a § andra stycket brottsbalken; 29:5a BRB; straffmätning; strafflindring;

  Sammanfattning : Det dödliga skjutvapenvåldet har mer än fördubblats de senaste tio åren vilket är ett resultat av den ökade gängkriminaliteten i det svenska samhället. Antalet ouppklarade brott kopplade till organiserad brottslighet har stigit. Den organiserade brottsligheten genomsyras av skrämselkapital och lojalitet. LÄS MER