Sökning: "ulla wallenberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden ulla wallenberg.

  1. 1. Hope och Tilted Arc – en komparation av två publika verk i New York

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

    Författare :Jan Stenfell; [2012]
    Nyckelord :Arts and Architecture;

    Sammanfattning : The essay points out some important features regarding hermeneutics of the concept ‘sculpture’. The aim is to make a comparative analysis of two sculptures sited in New York City, Manhattan. LÄS MER