Sökning: "ulrika eirefelt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden ulrika eirefelt.

  1. 1. Elevens lärande. En kvalitativ studie om elevens medvetenhet om sin lärprocess, lärarens verktyg för att medvetandegöra eleven och lärarens verktyg för att motivera eleven.

    Master-uppsats,

    Författare :Ulrika Eirefelt; [2012-02-16]
    Nyckelord :lärprocess; metakognition; motivation; inflytande; individuell utvecklingsplan; utvecklingssamtal; måldialog;

    Sammanfattning : Syfte:Syftet med detta arbete är att undersöka hur medvetna elever i år 5 och 6 är om sin egen lärprocess och deras uppfattningar om hur de lär, samt hur lärarna motiverar sina elever och hur de beskriver att de gör lärprocessen synlig för eleverna. Frågeställningar: Hur medveten är eleven om sin lärprocess? Vilka verktyg använder läraren för att medvetandegöra eleven?Vilka verktyg använder läraren för att motivera eleven?Teori och metod:Den teoretiska basen utgår från tre infallsvinklar. LÄS MER