Sökning: "umeå universitet medicin"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden umeå universitet medicin.

 1. 1. Självvald inläggning som krisintervention för personer med emotionell instabilitet och självskadebeteende : En kvalitativ intervjustudie om patienters erfarenheter

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Josefina Jarl; [2018]
  Nyckelord :Självvald inläggning; Emotionellt instabilt personlighetssyndrom; Emotionell instabilitet; Självskadebeteende;

  Sammanfattning : Självvald inläggning är en vårdform som möjliggör för patienter inom psykiatrin att själv bestämma när en sjukhusinläggning är nödvändig. För patienter med emotionelltinstabiltpersonlighetsssyndrom(EIPS) och självskadebeteendehar denna vårdform kommit att ses som en lämplig intervention, eftersom studier visar att längre psykiatriska inläggningar är kontraproduktiva och således har en potentiell skadlig effektpå dessa patienter. LÄS MER

 2. 2. JÄMFÖRELSE AV KLASSIFICERINGSMETODER PÅ DATA FRÅN BETULA-STUDIEN : En jämförande studie mellan Linjär Diskriminantanalys, Gradient Tree Boosting och Support Vector Machines

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statistik; Umeå universitet/Statistik

  Författare :Isak Forslund; Magnus Öberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det saknas idag resultat inom forskning som kan urskilja en klassificeringsmetod som konsekvent presterar bättre än övriga, vilken metod som presterar bäst beror mer på datats karaktäristika än själva metoden. Samtidigt är klassificering ett viktigt och användbart verktyg som används inom flera områden, bland annat medicin där klassificeringsmetoder används i stor utsträckning och resultaten av klassificering kan vara livsavgörande. LÄS MER

 3. 3. Den skriftliga patientinformationen : -en jämförelse av bipacksedlar för enalapril

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Farmakologi

  Författare :Pernilla Börjesson; [2016]
  Nyckelord :Bipacksedel; Patientinformation; Generika; EU; Enalapril;

  Sammanfattning : Introduktion När läkemedel säljs följer det med en bipacksedel som användaren uppmanas att läsa i sin helhet. Denna bipacksedel är obligatorisk och baseras på produktresumén som är en sammanfattning av läkemedlet, och krävs för att läkemedlet ska kunna godkänns. LÄS MER

 4. 4. Farmaceut-patientkommunikation på öppenvårdsapotek i Kurdistan : En observationsstudie som undersöker i vilken omfattning apotekspersonalen informerar om läkemedelsanvändningen och dess verkan.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Farmakologi

  Författare :Delan Abdulbasid Samad; [2016]
  Nyckelord :Patient counseling; communication; pharmacy; Kurdistan; Iraq;

  Sammanfattning : Introduktion: Apotekens riktlinjer har utvecklats från att ha begränsat farmaceuter ideras utdelning av medicin till att ge råd eller erbjuda rådgivning om patientens medicinering. Det är viktigt att farmaceuter ger rådgivning kring patienters medicinering då det ger effektivt behandlingsresultat, ökad följsamhet och minskar konfusion och osäkerhet hos patienten. LÄS MER

 5. 5. Sociala medier : En bibliometrisk domänanalys

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emma Noréhn; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Forskning kring Sociala medier studerades i denna uppsats, och tog avstamp i den modell skapad av Birger Hjørland och Hanne Albrechtsen som kallas domänanalys. Modellen lämpar sig för studier kring hur olika domäner producerar och använder sig av information, och synliggör olika domäners informationsbehov, vilket i förlängningen bygger en god grund för bibliotekarier och informationsspecialister och vidare Biblioteks- och informationsvetenskapen och dess fortsatta utveckling. LÄS MER