Sökning: "unaccompanied refugee children"

Visar resultat 11 - 15 av 132 uppsatser innehållade orden unaccompanied refugee children.

 1. 11. Tolerans till invandring; ur ett könsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Charlotte Johansson; [2018]
  Nyckelord :unaccompanied refugee children; immigration; tolerance; attitudes; The Nature of Prejudice; gender differences; invandring; tolerans; attityder; The nature of prejudice; könsskillnader;

  Sammanfattning : Resultat från tidigare studier visar att gruppens normer formar individens attityder tilltolerans. Syftet med denna studie var att undersöka könsskillnader till invandrartolerans, medinformanter ur samma arbetsgrupp. Antalet deltagare i studien var 8, varav 4 var kvinnor och4 var män på ett HVB-hem (Hem för Vård och Boende). LÄS MER

 2. 12. Family Reunification for Unaccompanied Refugee Minors, A Right or A Privilege? The Case of the United Kingdom.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Iman Abu Zueiter; [2018]
  Nyckelord :Family Reunification; Unaccompanied Refugee Minors; United Kingdom; Best Interests of the Child; Non-Discrimination Principle; Global Distributive Justice;

  Sammanfattning : Family reunification for unaccompanied refugee minors is one of the most debatable issues when it comes to deciding whether it should be viewed as a right or it can be justifiable for states to completely prevent it and rather provide it only as a privilege. The discussion in the legal sphere proved that the issue is still problematic in both international and European laws. LÄS MER

 3. 13. “Jag som socialarbetare blir medverkare i en process som inte någon del av mig själv står bakom” : socialarbetares erfarenheter av hur lagändringar förändrar förutsättningar och yrkesidentitet

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Jannika Kauppi; [2018]
  Nyckelord :Social workers professional role; Changes of prerequisites in the social work area; Socialarbetarens yrkesroll; Yrkesidentitet; Förändrade förutsättningar inom socialt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka de konsekvenser som uppstår när lagändringar påverkar socialarbetares förutsättningar och yrkesidentitet i arbetet med ensamkommande unga. Då flera lagändringar har skett i kontakt med det sociala arbetet har jag valt SFS 2016:752. LÄS MER

 4. 14. Integrationsarbete med ensamkommande flyktingbarn : En kvalitativ studie om integrationsprocessen baserad på skol- och boendepersonalens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Fatima Petersson; Adi Suljevic; [2018]
  Nyckelord :Integration; ensamkommande flyktingbarn; skola; HVB-hem; samverkan; främjande och hindrande faktorer;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka och analysera hur yrkesprofessionella på skolor och HVB-hem arbetar för att främja en god integration för ensamkommande flyktingbarn. Vi har även undersökt hur samverkan mellan dessa två verksamheter fungerar eftersom de ensamkommande barnen spenderar en stor del av sin tid i dessa verksamheter. LÄS MER

 5. 15. När blir man egentligen svensk? : Ensamkommande flyktingbarns uppfattning av integrationsprocessen i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Denise Eriksson; Susanne Lindh; [2018]
  Nyckelord :Refugee children; integration; system-theory; empowerment; role-theory; Flyktingbarn; integration; systemteori; empowerment; rollteori;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate unaccompanied refugee children's perception of the integration process in Sweden. The study is based on qualitative interviews with six young adults who came to Sweden as unaccompanied refugee child. The results have been analyzed through the theories empowerment, system theory and role theory. LÄS MER