Sökning: "unaccompanied refugee children"

Visar resultat 16 - 20 av 131 uppsatser innehållade orden unaccompanied refugee children.

 1. 16. An analysis of gender mainstreaming strategies for the Rohingya Refugee Crisis in the Cox Bazar, Bangladesh

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Facundo Palermo; [2018]
  Nyckelord :Rohingya; Refugees; Refugee camps; Refugee camp; Bangladesh; Rakhine State; Muslim Women; Muslim; Gender; Gender Mainstreaming; Population Movement; Social Sciences;

  Sammanfattning : Since August 2017, more than 655,500 Rohingyas fled from Myanmar to Bangladesh escaping what has been categorized as an Ethnic Cleansing. Their legal status of stateless and non-recognized refugees in Bangladesh, combined with multiple violent encounters and their currently precarious living conditions in Bangladesh is what have turned the world’s attention to The Cox Bazar, where arguably the most vulnerable population in the world struggles to survive. LÄS MER

 2. 17. Skyddsfaktorer som påverkar psykisk hälsa och välbefinnande hos ensamkommande barn : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Mohammad Vojdani Moghaddam; [2018]
  Nyckelord :unaccompanied; refugee; children; mental health; protection factors; ensamkommande; flykting; barn; psykisk hälsa; skyddsfaktorer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet ensamkommande barn som söker asyl i Europa har ökat de senaste decennier och nådde sin topp hittills år 2015 med 90 000 ensamkommande asylsökande av vilka 35 000 kom till Sverige. Ensamkommande som flydde krig, konflikter och fattigdom. LÄS MER

 3. 18. Vart är vi på väg? - En granskning av den svenska migrationsrättens framtid ur ett rättssäkerhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rebecca Hörnell; [2018]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; migrationsrätt; rättssäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : År 2015 blev ett rekordår för Sverige vad gäller immigration. 163 000 människor sökte asyl i landet varav omkring 35 000 av dem var ensamkommande flyktingbarn. De omfattande flyktingströmmarna kom att påverka Migrationsverkets handläggningstid på asylärenden vilket resulterat i långa handläggningstider och försenade beslut. LÄS MER

 4. 19. ”Vi” och ”de andra” – Medborgare vs. ”Främling”? : Hur inkludering och exkludering ”görs” i den svenska säkerhetsdiskursen av regeringen och riksdagen i relation till terror- och migrationskrisen mellan 2015 och 2017

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Jasmin Doreen Lind; [2018]
  Nyckelord :discourse analysis; inclusion and exclusion; migration crises; security discourse; securitization; terror crises; we and the others; diskursanalys; inkludering och exkludering; migrationskris; säkerhetsdiskurs; säkerhetisering; terrorkris; vi och de andra;

  Sammanfattning : The thesis subject is based on a report published by Amnesty International with the title ”Dangerously Disproportionate: The ever expanding security state in Europe”. The report accuses EU states of an ongoing securitization due to terrorism and the migration crises that has led to the discrimination of especially Muslims and foreign nationals. LÄS MER

 5. 20. Beslutsanalys av medicinska åldersbedömningar inom asylprocessen

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Besluts-, risk- och policyanalys

  Författare :Mikael Elenius; [2018]
  Nyckelord :age assessment; age determination; age test; decision analysis; decision model; unaccompanied refugee; refugee; asylum seekers; utility; åldersbedömning; åldersbestämning; ålderstest; beslutsanalys; beslutsmodell; ensamkommande; flykting; asylsökande; nytta;

  Sammanfattning : Här presenteras ett ramverk för beslutsanalytisk metod baserad på principen om maximering av den förväntade nyttan gällande värdering av olika alternativ för åldersbedömning av ensamkommande inom asylprocessen. Med detta ramverk som utgångspunkt görs en jämförelse mellan ett antal metoder (mognad hos visdomstand, knäled och handled samt Rättsmedicinalverkets metod baserad på både visdomstand och knäled) för medicinsk åldersbedömning. LÄS MER