Sökning: "unaccompanied refugee youths"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden unaccompanied refugee youths.

 1. 1. Integrering och inkludering genom föreningslivet : En intervjustudie om föreningslivets möjligheter till integration av nyanlända och ensamkommande barn och ungdomar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Rebecca Dahl; Josefine Gillström; [2019]
  Nyckelord :Integration; inclusion; sport; voluntary; refugee; unaccompanied; children; youth; Integration; inkludering; sport; föreningsliv; nyanlända; ensamkommande; barn; ungdomar.;

  Sammanfattning : Over the past few years, children and youths have been forced to escape their homes. On arrival in Sweden it is important that they become included into the Swedish society. The organization ‘Save the Children’ has developed a project to include these newly arrived children through organized sport activities. LÄS MER

 2. 2. ”Jag har liksom kontroll över läget, kontroll över mig själv” : En kvalitativ intervjustudie om ensamkommande barns upplevelser av Teaching Recovery Techniques – en pilotstudie i Sverige

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Parthena Gavra; [2017]
  Nyckelord :group intervention; PTSD; unaccompanied refugee minors; asylum-seeking; gruppintervention; PTSD; ensamkommande flyktingbarn; asylsökande;

  Sammanfattning : Ensamkommande är en utsatt grupp där posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är vanligt förekommande. Den hälso- och sjukvård som ges är bristfällig och evidensbaserade interventioner för målgruppen på första linjen saknas. LÄS MER

 3. 3. Ensamkommande ungdomars behov : En kvalitativ intervjustudie som kartlägger ensamkommande ungdomarnas fysiska och psykiska mående utifrån boendepersonalens uppfattningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Caroline Wallström; [2017]
  Nyckelord :unaccompanied refugee youths; home for care and accommodation; hierarchy of needs.; ensamkommande flyktingungdomar; HVB-hem; behovstrappa; behovshierarki;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to identify how the work is conducted in five municipal homes for care and accommodation for unaccompanied refugee youths. Five qualitative semi-structured interviews were conducted with six respondents who work as staff in the youth accommodation for unaccompanied refugee youths. LÄS MER

 4. 4. Vägen in i samhället, en kvalitativ studie om hur personal på hvb-hem för ensamkommande flyktingbarn upplever och beskriver sitt arbete med ungdomarna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Susanna Lillvik; Josefin Nilsson; [2016]
  Nyckelord :unaccompanied refugee children.; social workers; integration; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of our study was to examine how staff, working with unaccompanied refugee children experience their work and the children’s integration to the society. Many previous studies in the same field have often focused on the young refugees, how they perceive their situation and how they perceive the integration work. LÄS MER

 5. 5. Att vara eller inte vara- vem ryms i rummet? - En fallstudie om etablering av flyktingbarn i socioekonomiskt starka rum

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Joakim Hellgren; [2016]
  Nyckelord :Nyckelord: ensamkommande flyktingbarn och ungdom; tillgänglighet till rum; sociologi; samhällsplanering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Written essay investigates Gothenburg municipalitys´ new policy which tries to integrate unaccompanied minors in strong socio-economic neighborhoods. This essay therefore tries to answer the question of how prepared these communities are for integrating their new neighbors,- this is done by a case study of city district of Örgryte-Härlanda, which is one of many places planned for temporary accommodation for the youths. LÄS MER