Sökning: "undantag"

Visar resultat 1 - 5 av 2032 uppsatser innehållade ordet undantag.

 1. 1. Gymnasielärares tolkning och implementering av jämställdhet under lektioner i idrott och hälsa.

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Elsa Gudrunsdotter; André Eliasson; [2021]
  Nyckelord :Jämställdhet; idrott och hälsa; ramfaktorteori; läroplansteori;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna uppsats var att få en ökad förståelse för hur jämställdhet tillämpas under lektioner i idrott och hälsa på gymnasiet. Detta görs genom att söka svar på frågorna: Hur ger gymnasielärare i idrott och hälsa uttryck för innebörden i begreppet jämställdhet? På vilket sätt upplever dessa lärare att de undervisar utifrån ett jämställdhetsperspektiv? Vilka ramar i undervisningen upplever lärarna möjliggör eller begränsar arbetet med jämställdhet? Metod För att besvara frågeställningarna har kvalitativa semistrukturerade intervjuer gjorts med fyra gymnasielärare i idrott och hälsa som var i åldrarna 27–53 år. LÄS MER

 2. 2. Reformeringen av LAS – En analys av problematiken med reglerna om uppsägning och avsked och förslag på lösningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Emelie Bäckström; [2021]
  Nyckelord :LAS; Anställningsskydd; Uppsägning; Avsked; Förändringar i LAS; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan instiftandet av 1974 års lag om anställningsskydd har regleringen av anställningsskyddet varit mycket omdebatterat, inte minst i dagens debatt. LAS upprättades efter en arbetsmarknad för närmare 50 år sedan, vilket under lång tid har skapat problem på dagens arbetsmarknad. LÄS MER

 3. 3. 2019 års Haagkonvention om erkännande och verkställighet av utländska domar på privaträttens område : Ett framgångsrikt internationellt instrument på den internationella privaträttens område?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Annie Häggblom; [2021]
  Nyckelord :2019 års Haagkonvention; Internationell privaträtt;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar 2019 års Haagkonvention om erkännande och verkställighet av utländska domar på privaträttens område och tar upp under vilka förutsättningar en dom kan erkännas och verkställas enligt konventionen. Konventionen träder i kraft den 1 april 2021 mellan Uruguay och Ukraina. LÄS MER

 4. 4. Blankning och annan utlåning av näringsbetingade andelar : Hur påverkas innehavstiden av utlåning och hur klassificeras utdelning som lämnas på utlånade aktier?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Sara Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :näringsbetingade andelar; blankning; utlåning; utlåning av näringsbetingade andelar; näringsbetingade aktier; utlåning av näringsbetingade aktier; utdelning på utlånade andelar; utdelning på utlånade aktier; innehavstid; villkor om minsta innehavstid;

  Sammanfattning : När en marknadsnoterad aktie i avstämningsbolag lånas ut kan oklarheter uppstå. För den ursprungliga aktieägaren som lånar ut aktier blir det dels en civilrättslig fråga avseende huruvida utlåningen innebär att äganderätten övergått på låntagaren eller inte, dels en skatterättslig fråga avseende huruvida utlåningen innebär att en kapitalvinstberäkning ska göras eller inte. LÄS MER

 5. 5. Civilprocessuella säkerhetsåtgärder i entreprenadtvister - En analys av civilprocessuella säkerhetsåtgärder som ett medel för att säkerställa entreprenadens framdrift

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Oscar Persson; [2021]
  Nyckelord :Processrätt; avtalsrätt; civilprocessuella säkerhetsåtgärder; entreprenadtvist; NJA 2018 s. 189; Law and Political Science;

  Sammanfattning : There is a risk that a contractor discontinues or plans to discontinue the work during construction. Potential court proceedings regarding the performance of the construction contract could be time-consuming and delay the whole project. LÄS MER