Sökning: "undantagsregel"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet undantagsregel.

 1. 1. Positiv särbehandling i Sverige - En kritisk analys av Sveriges tolkning av positiv särbehandling i relation till EU-rätten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Ylva Stagler; [2021]
  Nyckelord :jämställdhet mellan kvinnor och män; positiv särbehandling; förbud mot diskriminering; undantag; undantagsregel; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Equality between women and men in the workplace is important when working towards an equal society. This essay aims to investigate how Sweden has interpreted the exemption from discrimination called positive action. The concept is based on EU law and is formulated to promote equality between men and women at the workplace. LÄS MER

 2. 2. Förvirring om tillfällig sinnesförvirring - En undersökning av den straffrättsliga hanteringen av tillfälligt sinnesförvirrade lagöverträdare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kajsa Stridh; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; tillfällig sinnesförvirring; straffansvar; medvetenhet; uppsåt; psykisk störning; allvarlig psykisk störning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det förekommer att brott begås av personer som i gärningsögonblicket inte var ”sig själva”. Inom straffrätten brukar man då tala om ett tillstånd av tillfällig sinnesförvirring. Det har länge varit osäkert hur straffrättssystemet bör hantera brott som begås under påverkan av ett sådant tillstånd. LÄS MER

 3. 3. Intern aktieöverlåtelse i fåmansföretag – Smitta inte företaget med kvalificerade andelar!

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Josefin Enoksson; [2019]
  Nyckelord :Skatterätt; fåmansföretag; 3:12 reglerna; intern aktieöverlåtelse; karensbolag; skatteplanering; tax law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En delägare som innehar kvalificerade andelar i ett fåmansföretag omfattas av de s.k. 3:12-reglerna som innebär att utdelning och kapitalvinst till viss del ska beskattas i inkomstslaget tjänst i stället för i inkomstslaget kapital. LÄS MER

 4. 4. Idrottsvåld utanför spelets ramar - Om straffansvar för våld inom den organiserade idrotten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gustaf Åleskog; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminal Law; Idrottsjuridik; Social adekvans; Samtycke; Rättssäkerhet.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vid utövandet av flera av våra mest populära idrotter utsätts utövarna regelbundet för våld som i ”vanliga” fall skulle utgöra misshandel. Föreningsfriheten och idrottens positiva samhällspåverkan motiverar en, för idrotten, rättslig särställningen. LÄS MER

 5. 5. Kompensationsgåvor vid generationsskiften : En studie avseende behovet av att införa en ändring i regelverket för kompensationsgåvor som ges i samband med generationsskiften

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Veronica Lagestig Rasmussen; [2017]
  Nyckelord :Generationsskifte; gåva; gåvor; kompensationsgåva; kompensationsgåvor;

  Sammanfattning : I Sverige finns det mer än en miljon registrerade företag och det är många familjeföretag som kan komma att ställas inför att genomföra ett generationsskifte; att den äldre generationen lämnar över sin verksamhet till den yngre generationen. Det kan även vara så att en förälder avlider och att företaget således kommer att ställas inför ett arvskifte istället för ett generationsskifte. LÄS MER