Sökning: "underbyggda gårdar"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden underbyggda gårdar.

 1. 1. Dagvattenhantering på underbyggda gårdar inom kvartersmark

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Alma Borg Berggren; [2018]
  Nyckelord :stormwater; yard; underground garage; densification; stormwater sewer operator; developer; parking; dagvatten; underbyggda gårdar; förtätning; underjordiska garage; VA-huvudman; byggherre; parkering;

  Sammanfattning : I takt med expandering och förtätning av städer byggs gröna ytor bort medan andelen hårdgjorda ytor ökar. Regn och smältvatten kan inte infiltrera genom de hårdgjorda ytorna vilket innebär att det istället avrinner som dagvatten. LÄS MER

 2. 2. Livet på ett garagetak : en utvärdering av underbyggda bostadsgårdar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Susanna Hogell; [2013]
  Nyckelord :bostadsgård; underbyggd; takbjälklag; parkeringsgarage; garage; brister; kvaliteter; upplevelsevärden; funktioner; utformning;

  Sammanfattning : Förtätning av städer har blivit en allt mer förekommande lösning på dagens stadsbyggnadsfrågor. När det gäller förtätning och expansion så är Malmö inget undantag. Genom denna typ av åtgärd i redan byggd miljö kan Malmö växa med minst 100 000 invånare inom loppet av en 20-årsperiod. LÄS MER