Sökning: "underbyggnad"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet underbyggnad.

 1. 1. Vad kroppsbaserad behandling vid PTSD kan innebära, och möjliga lärdomar för psykologer

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Amanda Bastås; [2019-07-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Upptäckter i neurovetenskaplig forskning ger vetenskaplig underbyggnad till kroppsinriktade interventioner för PTSD. Eftersom psykologprogrammet i stort saknar utbildning om hur kroppen kan användas i behandling av PTSD syftar denna intervjustudie att undersöka hur fysioterapeuter inom fältet psykiatrisk fysioterapi arbetar och tänker kring sin behandling av PTSD, med särskilt fokus på vad psykologer kan lära sig av detta. LÄS MER

 2. 2. Intersektionalitet inom forskningsfältet äldre lhbtq-personers psykiska hälsa – en litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Isabell B. Warkki; Tina Kashfi; [2019-06-12]
  Nyckelord :Intersektionalitet; Gerontologi; LHBTQ; Psykisk hälsa; Folkhälsovetenskap; Intersectionality; Gerontology; LGBTQ; Mental Health; Public Health;

  Sammanfattning : Introduction: The research field of mental health among older LGBTQ persons needs to bedeveloped. An intersectional perspective can contribute to illustrate heterogeneity within thegroup, as well as contribute to increased knowledge on how an individual’s multiple socialpositions interact. LÄS MER

 3. 3. Ansvarsfördelning vid förvaltning av 3D-utrymmen : En studie om underbyggnad av allmän plats

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Fatima Abdul Al; [2019]
  Nyckelord :3D-fastighet; 3D-utrymme; 3D-fastighetsutrymme; underbyggnad; allmän plats; enskild anläggning; förvaltning;

  Sammanfattning : Den 1 januari 2004 infördes regler om tredimensionell fastighetsbildning. I takt med att städerna växer krävs yteffektiva lösningar för att utveckla staden samtidigt som dess kvaliteter bibehålls. LÄS MER

 4. 4. Mellan fält och genre : En textanalys av hur ämneskunskaper beskrivs inom genrepedagogisk litteratur

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Björn Kindenberg; [2016]
  Nyckelord :genre pedagogy; didactics; subject specific literacy; systemic-functional grammar; genrepedagogik; cirkelmodellen; ämnesdidaktik; ämneslitteracitet; systemisk-funktionell grammatik;

  Sammanfattning : Cirkelmodellen, en del av genrepedagogiken, är en fasindelad undervisningsmodell där systemiskfunktionell lingvistik och ett sociokulturellt perspektiv på lärande tillämpas i ämnesundervisning för att göra elever uppmärksamma på hur språkliga resurser uttrycker mening i olika typer av texter i skolans olika ämnen. Cirkelmodellens inledande fas behandlar ämneskunskapen och de följande uppmärksammar genrens syfte och språkliga resurser. LÄS MER

 5. 5. Skadeutredning och glidningskontroll av järnvägsbro 3500-3424-1 : En underbyggnad på villovägar

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Daniel Ottosson; Carl Nyrén; [2014]
  Nyckelord :damage investigation; sliding control; surveying; railway bridge; bridge structure; deformation of the abutments; skadeutredning; glidningskontroll; inmätning; järnvägsbro; brokonstruktion; deformation av landfästen;

  Sammanfattning : Trafikverket förfogar över närmare 4000 järnvägsbroar i olika skick och ålder runt om i landet. Beståndet är i ständigt behov av underhåll och erfordrar kontinuerliga kontroller. Den här rapporten är utformad som en skadeutredning på en enkelspårig järnvägsbro söder om Solvarbo i Säter kommun. LÄS MER