Sökning: "underfrågor"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade ordet underfrågor.

 1. 1. Kollegialt lärande för bestående kompetensutveckling-en fallstudie om Läslyftet i förskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Channah Millroth; [2022-01-27]
  Nyckelord :Läslyftet i förskolan; kompetensutveckling; kollegialt lärande; språkutveckling; kommunikation; specialpedagogiska insatser;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka förskollärares och barnskötares upplevelse av ett kollegialt lärande i Läslyftet i förskolan. Två underfrågor ställts till det empiriska materialet: Hur beskriver informanterna innebörden av kollegialt lärande? Hur beskriver informanterna upplevelsen av ett kollegialt lärande? Denna fallstudie bidrar till den begränsade forskning som finns om vikten av det kollegiala lärandet och att det sker i en gemenskap (Hattie 2012, Timperley 2013). LÄS MER

 2. 2. Elevers uppfattning om hur idrottslärare jobbar med motivation inom ämnet idrott & hälsa : En intervjustudie på avancerad nivå

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :André Lopez; Anton Mårtensson; [2022]
  Nyckelord :SDT; Motivation in education; Motivation;

  Sammanfattning : Denna studie utgår från frågeställningen hur upplever gymnasieelever att lärarna i idrott och hälsa arbetar med motivation i sin undervisning? Syfte Studiens syfte är undersöka hur elever som går sista året på gymnasiet upplever att deras lärare arbetar med motivation under lektionerna i den vardagliga skolverksamheten. För att besvara frågeställningen användes följande underfrågor; Vad motiverar eleverna i ämnet idrott och hälsa? Tror eleverna själva att det går att motivera alla elever i skolan? Tror eleverna att det är ett medvetet eller omedvetet arbete med motivation från lärarna? Upplever eleverna ämnet idrott och hälsa som motiverande?   Metod Studien är av en kvalitativ ansats. LÄS MER

 3. 3. ”De verkar inte tro att folk med utländsk bakgrund kan vara kompetenta alls” : En kvantitativ studie om varför individer med utländsk bakgrund har svårare att klara prövningen till polisutbildningen i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emma Lans; Victoria Judez; [2022]
  Nyckelord :Diversity; Police; Foreign background; Cultural capital; Social capital; Habitus; Intersectionality; Mångfald; Polis; Utländsk bakgrund; Kulturellt kapital; Socialt kapital; Habitus; Intersektionalitet;

  Sammanfattning : Med tanke på den variationsrikedom som finns bland svenska medborgare är det relevant att arbeta för en ökad mångfald på arbetsplatserna i samhället. Att öka mångfalden och attraktiviteten för polisyrket är ett aktuellt ämne då Polismyndigheten har som ambition att bibehålla den kompetens som mångfald tillför samt för att spegla det samhälle de verkar i. LÄS MER

 4. 4. Skåne under vatten - En studie om kommuners översiktliga planering mot stigande havsnivåer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Martin Alstermark; [2022]
  Nyckelord :Sea level rise; planning strategies; climate adaptation; master planning; coastal municipalities; resilience; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur svenska kommuner kan tänkas hantera stigande havsnivåer i dess översiktliga planering. Med hjälp av geografiska informationssystems-, litteratur-, och dokumentanalyser, som tillämpades på fallexemplen Trelleborgs och Kristianstads kommun i Skåne, kunde empiri genereras samt analyseras med hjälp av en egen framtagen modell. LÄS MER

 5. 5. Opinionsbildning för ett jämställt arbetsliv? : En kvalitativ fallstudie om intresseorganisationen Ledarna och dess ställningstagande i jämställdhetsdebatten

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Amanda Gustafsson; Malva Hornfelt; [2022]
  Nyckelord :Equality; institutionalism; decoupling; isomorphic processes; translation of ideas; trade unions.; Jämställdhet; institutionalism; särkoppling; isomorfism; idéspridning; intresseorganisationer;

  Sammanfattning : Datum: 2022-05-30  Nivå: Magisteruppsats i Företagsekonomi, 15 hp Akademi: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Universitet  Författare: Amanda Gustafsson (98/01/23) och Malva Hornfelt (95/11/21) Titel: Opinionsbildning för ett jämställt arbetsliv? Handledare: Magnus Linderström  Nyckelord: Jämställdhet, institutionalism, särkoppling, isomorfism, idéspridning, intresseorganisationer Forskningsfrågor: Övergripande fråga; Vilka institutionella förhållanden och processer återfinns i opinionsbildningen om jämställdhet?  Underfrågor; Hur kommer idéspridning till uttryck i Ledarnas opinionsbildning? Hur positionerar sig Ledarna i förhållande till isomorfa processer? Hur framställs Ledarnas opinionsbildning och uttalanden i förhållande till särkoppling? Syfte: Studiens syfte är att undersöka Ledarna och deras ställningstaganden kring jämställdhet utifrån ett institutionellt perspektiv, för att skapa djupare förståelse för de institutionella förhållanden och processer som försvårar aktualiseringen av jämställdhet i praktiken. Metod: I studien används en kvalitativ fallstudiemetodik och en tematisk dokumentanalys som främsta verktyg. LÄS MER