Sökning: "underhållsteknik TPU TPM"

Hittade 1 uppsats innehållade orden underhållsteknik TPU TPM.

  1. 1. Implementering av TPU : En fallstudie om implementeringen av TPU på ABB Cewe-Control i Nyköping

    Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

    Författare :Anders Månsson; [2008]
    Nyckelord :Totalt produktivt underhåll; Underhållsteknik; Underhållsstrategi; TPM; TPU; Produktionsteknik; Förändringsarbete; TAK; Implementering av TPU;

    Sammanfattning : För att svenska företag ska kunna konkurrera med företag som har produktion i lågkostnadsländer måste företagen bedriva en effektivare produktion.Syftet med totalt produktivt underhåll (TPU) är att öka företagets lönsamhet genom att höja produktiviteten. LÄS MER